Strona główna > Kontrola jakości > Owoce i warzywa > Specjalne oznakowanie opakowań

Specjalne oznakowanie opakowań

 

WARUNKI I KORZYŚCI STOSOWANIA WZORU SPECJALNEGO OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 Wojewódzki Inspektor JHARS może zezwolić handlowcom świeżymi owocami i warzywami na stosowanie, przy etykietowaniu każdego opakowania świeżych  owoców i warzyw, specjalnego wzoru oznakowania opakowań, przedstawionego w załączniku II do RWK (UE) nr 543/2011.
Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Szczegółowe wymagania jakie muszą spełniać handlowcy aby uzyskać zezwolenie na stosowanie wzoru specjalnego oznakowania przedstawiono poniżej.

Stosowanie wzoru specjalnego oznakowania opakowań daje handlowcom możliwość wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich bez Świadectwa zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw.

Handlowcy posiadający zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw:

 • zobowiązani są do informowania Wojewódzkiego Inspektora JHARS o zamiarze wywozu do krajów trzecich każdej partii świeżych owoców i warzyw opatrzonych wzorem specjalnego oznakowania,
 • uprawnieni są do wywozu świeżych owoców i warzyw, oznakowanych wzorem specjalnego oznakowania,  wyłącznie na podstawie numeru decyzji zezwalającej na stosowanie wzoru, bez konieczności otrzymania Świadectwa zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców  i warzyw,
 • podlegają kontrolom wyrywkowymw miejscu prowadzenia działalności, w zakresie spełniania kryteriów warunkujących posiadanie zezwolenia na stosowanie wzoru specjalnego oznakowania,

Ponadto na etapie eksportu prowadzone będą kontrole wyrywkowe partii świeżych owoców i warzyw opatrzonych wzorem specjalnego oznakowania, w zakresie zgodności z wymaganiami norm handlowych.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ HANDLOWCY ABY UZYSKAĆ ZEZWOLENIE NA KORZYSTANIE ZE WZORU SPECJALNEGO OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

Kryteria do spełnienia przez handlowców ubiegających się o korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw

Handlowcy ubiegający się o korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, muszą spełniać następujące kryteria:

1) wykazywać zgodność towaru z normami handlowymi w przypadku minimum 90% partii skontrolowanych przez wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS, w ramach kontroli urzędowych świeżych owoców i warzyw przeprowadzonych na wszystkich etapach obrotu (tj. rynek wewnętrzny, import, eksport), w okresie ostatnich      12 miesięcy.

2) przekazać do wojewódzkiego inspektora JHARS, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę handlowca, informacje o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, na Formularzu przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu, udostępnionym na stronie internetowej: http://www.ijhars.gov.pl,

3) zatrudniać rzeczoznawcę/ów w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, którzy przeprowadzają kontrole zgodności wszystkich partii towarów wysyłanych,

4) prowadzić rejestr wszystkich przeprowadzanych kontroli wewnętrznych świeżych owoców i warzyw,  w wersji elektronicznej lub papierowej,

5) posiadać system wewnętrznej kontroli jakości świeżych owoców i warzyw, obejmujący m.in.:

 • systematyczne kontrole skupowanych, pakowanych i wysyłanych przez siebie świeżych owoców i warzyw, zgodnie z metodą opisaną w załączniku V do RWK (UE) nr 543/2011,
 • system identyfikacji wszystkich partii dostarczanych i wysyłanych przez danego handlowca, z możliwością identyfikacji pierwotnych dostawców,
 • plan pobierania próbek owoców i warzyw dostosowany do specyfiki handlowca,
 • sposób postępowania handlowca w przypadku, gdy wewnętrzna kontrola wykaże, że owoce i warzywa nie spełniają wymagań norm handlowych określonych w przepisach UE, np.: zmiana oznakowania, przesortowanie do niższej klasy jakości, przeznaczenie do przetwórstwa, na paszę lub dla organizacji charytatywnych,

6) znakować opakowania owoców i warzyw zgodnie z przepisami UE oraz zgodnie z przepisami krajowymi,

7) zamieszczać w dokumentach towarzyszących partii stosowne informacje, o których mowa w art. 5 ust. 4 RWK (UE) 543/2011,

8) posiadać i nadzorować wyposażenie niezbędne do przeprowadzania kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw będących przedmiotem obrotu handlowego, np. kalibrownica do ustalania wielkości owoców i warzyw, penetrometr do oznaczania twardości, refraktometr do oznaczania zawartości ekstraktu refraktometrycznego, itp., w zależności od gatunków owoców i warzyw, będących przedmiotem działalności handlowca,

9) zapewniać właściwe przechowywanie, przygotowanie, ważenie (legalizowane wagi) i pakowanie świeżych owoców i warzyw, w zależności od gatunków owoców i warzyw, będących przedmiotem działalności handlowca.

Handlowcy spełniający powyższe kryteria mogą zostać zaliczeni przez Wojewódzkiego Inspektora JHARS do grupy najmniejszego ryzyka, zapewniającej wysoki stopień gwarancji zgodności z normami handlowymi świeżych owoców i warzyw.

Handlowcy ubiegający się o zezwolenie na korzystanie ze wzoru specjalnego oznakowania opakowań składają Wniosek o wydanie zezwolenia / przedłużenia zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw.

Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją:

 • należy złożyć do wojewódzkiego inspektoratu JHARS właściwego ze względu na siedzibę handlowca lub miejsce zamieszkania, albo miejsce prowadzenia działalności (jeżeli jest inne niż siedziba lub miejsce zamieszkania),
 • należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, faksem lub drogą elektroniczną (w tym przypadku należy dokumenty zeskanować).

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru rzeczoznawców i wzór imiennej pieczęci, potwierdzające, iż wnioskodawca zatrudnia rzeczoznawcę/ów w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,
 • oświadczenie handlowca o posiadaniu odpowiedniego sprzętu do przygotowywania i pakowania świeżych owoców i warzyw,
 • oświadczenie handlowca o systematycznym prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości handlowej owoców i warzyw na zgodność z wymaganiami określonymi
  w normach handlowych UE oraz prowadzeniu rejestracji wyników dokonanych działań kontrolnych w wersji elektronicznej lub papierowej,
 • oświadczenie handlowca o znajomości przepisów prawa dotyczących wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw w UE oraz metod kontroli świeżych owoców
  i warzyw, a także wymagań określonych w normach handlowych dla owoców i warzyw będących przedmiotem prowadzonej działalności,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Spełnienie określonych powyżej kryteriów potwierdzane jest przez Wojewódzkiego Inspektora JHARS na podstawie kontroli przeprowadzonej przez inspektorów WIJHARS u podmiotu wnioskującego.

Postępowanie kontrolne polega na sprawdzeniu spełniania przez wnioskującego określonych kryterów oraz na kontroli jakości handlowej wybranych partii świeżych owoców i warzyw.

Jeżeli kontrola przeprowadzona przez inspektora WIJHARS potwierdzi, że wnioskodawca spełnia wyżej określone kryteria a skontrolowane partie świeżych owoców i warzyw są zgodne z wymaganiami jakości handlowej - Wojewódzki Inspektor JHARS wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw.

Jeżeli kontrola wykaże, iż wnioskodawca nie spełnia określonych kryteriów - Wojewódzki Inspektor JHARS odmawia wydania zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku, gdy Wojewódzki Inspektor JHARS nie zezwoli na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, podmiot może ponownie ubiegać się wydanie decyzji zezwalającej na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw po uprzednim usunięciu wskazanych nieprawidłowości.

Wzór specjalnego oznakowania opakowań owoców i warzyw

pliki/A-pliki-z-glownego-katalogu/ethernet/2013/wzor oznakow.JPG

Wzór specjalnego oznakowania opakowań owoców i warzyw musi być zgodny ze wzorem podanym w załączniku II do RWK (UE) nr 543/2011. Jednakże, rozporządzenie nie określa wielkości ani kolorystyki oraz grafiki oznakowania. Podmiot, który uzyskał zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, sam określa wielkość, kolorystykę oraz grafikę stosowanego przez siebie znaku.

Przedłużenie / cofnięcie wydanego zezwolenia

W przypadku, gdy handlowiec zgłasza Wniosek o wydanie zezwolenia / przedłużenia zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, Wojewódzki Inspektor JHARS może przedłużyć takie zezwolenie w drodze decyzji po wcześniejszym przeprowadzeniu ponownej kontroli mającej na celu sprawdzenie, czy wnioskodawca nadal spełnia ściśle określone kryteria (patrz; podpunkt Kryteria do spełnienia przez handlowców).

Kontrole wyrywkowe handlowców korzystających ze wzoru specjalnego oznakowania

Handlowcy, który korzystają ze wzoru specjalnego oznakowania, podlegają wyrywkowym kontrolom Wojewódzkiego Inspektora JHARS w miejscu prowadzenia działalności.

Jeżeli wyrywkowa kontrola WIJHARS wykaże, że podmiot posiadający zezwolenie nie spełnia określonych kryteriów lub kontrola wykaże, że świeże owoce  i warzywa nie odpowiadają wymaganiom jakości handlowej zawartym w normach handlowych UE, i/lub kontrole wewnętrzne nie są przeprowadzane prawidłowo - Wojewódzki Inspektor JHARS cofa wcześniej wydane zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej.

 

data: 2013-01-04 07:53:36
autor: Agnieszka Jedynak