Strona główna > Produkty regionalne i tradycyjne

Produkty regionalne i tradycyjne

 

Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. 2005 r., Nr. 10, poz. 68 z późn. zm.) wyznacza organy i jednostki kompetentne w dwóch obszarach:

 • oceny wniosków o rejestrację produktów, oraz
 • kontroli produktów.

I. ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW O REJESTRACJĘ PRODUKTÓW

Organami właściwymi w sprawie oceny wniosków o rejestrację produktów są:

 1. Minister właściwy ds. rynków rolnych, który m.in.:
  • przyjmuje i ocenia wnioski o rejestrację oraz wnioski o zmianę wniosku o rejestrację;
  • prowadzi postępowanie w przypadku wniesienia sprzeciwu przez inne państwo do wniosku o rejestrację zgłoszonego przez Polskę;
  • przyjmuje i zgłasza sprzeciw oraz prowadzi postępowanie w przypadku wniesienia sprzeciwu przez Polskę do wniosku o rejestrację zgłoszonego przez inne państwo;
  • przekazuje do Komisji Europejskiej informacje o organach i jednostkach organizacyjnych właściwych w sprawach kontroli i certyfikacji produktów.
 2. Rada do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Prodjuktów Rolnych i Środków Spożywczych jako organ opiniodawczo-doradczy ministra, który opiniuje:
  • wnioski o rejestrację i wnioski o zmianę specyfikacji;
  • zastrzeżenia do wniosków o rejestrację;
  • sprzeciwy do wniosków o rejestrację wniesionych przez inne państwo;
  • sprzeciwy strony Polskiej do wniosku o rejestrację złożonego przez inne państwo.

II. ORGANY WŁAŚCIWE DO KONTROLI PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DOKONYWANEJ NA WNIOSEK PRODUCENTA

Organami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach kontroli i certyfikacji produktów posiadających ChNP, ChOG lub GTS są:

 1. Minister właściwy ds. rynków rolnych - upoważniający jednostki certyfikujące, do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność ze specyfikacją;
 2. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - sprawujący nadzór nad upoważnionymi przez ministra właściwego ds. rynków rolnych jednostkami certyfikującymi;
 3. Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych- przeprowadzający kontrolę zgodności procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowaną tradycyjną specjalnością ze specyfikacją;
 4. Upoważnione jednostki certyfikujące przeprowadzające kontrole oraz wydające i cofające certyfikaty zgodności.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi upoważnił pięć prywatnych jednostek certyfikujących do przeprowadzania, wydawania i cofania certyfikatów potwierdzających zgodność ze specyfikacją procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowaną tradycyjną specjalnością w pełnym zakresie akredytacji (według stanu na dzień 08 stycznia 2009 r.).

Lp.

Nazwa jednostki certyfikującej, adres,
nr identyfikacyjny

1

 

PNG Sp. z o.o.

Cisów 77A
26-021 Daleszyce
OZ/jc-01/2006/PL

2

 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

ul. Kłobucka 23 A
02-699 Warszawa
OZ/jc-02/2006/PL

3

 

COBICO Sp. z o.o .

Przebieczany 529
32-020 Wieliczka
OZ/jc-03/2007/PL

4

 

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

 

ul. Lubicz 25 A
31-503 Kraków
OZ/jc-04/2007/PL

5

 

TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.

 ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa
OZ/jc-06/2008/PL

 

III. ZADANIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZAKRESIE NADZORU NAD JEDNOSTKAMI CERTYFIKUJĄCYMI

Główny Inspektor w ramach nadzoru nad jednostkami certyfikującymi:

 • kontroluje jednostki certyfikujące w zakresie stosowania przez nie procedur kontrolnych, posiadanych środków technicznych oraz kwalifikacji pracowników;
 • dokonuje sprawdzenia dokumentów dotyczących kontroli producentów;
 • przeprowadza analizy danych dostarczanych przez jednostki certyfikujące, dotyczących kontroli zgodności procesu produkcji produktów posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami ze specyfikacją;
 • przekazuje jednostkom certyfikującym wnioski pokontrolne, w których wyznacz termin usunięcia uchybień wskazanych w tych wnioskach.

LISTA POLSKICH PRODUKTÓW ZAREJESTROWANYCH JAKO ChNP, ChOG lub GTS ORAZ UBIEGAJĄCYCH SIĘ O REJESTRACJĘ:Nazwy zarejestrowane:

- Bryndza podhalańska (ChNP),

- Oscypek (ChNP),

- Redykołka (ChNP),

- Wiśnia nadwiślanka (ChNP),

- Podkarpacki miód spadziowy (ChNP),

- Karp zatorski (ChNP),

- Fasola ("Piękny Jaś") z Doliny Dunajca (ChNP),

- Fasola wrzawska (ChNP),

- Miód z Sejneńszczyzny (miód z Łoździejszczyzny) (ChNP),

- Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (ChOG),

- Rogal świętomarciński (ChOG),

- Wielkopolski ser smażony (ChOG),

- Andruty kaliskie (ChOG),

- Truskawka kaszubska lub Kaszëbskô malëna (ChOG),

- Fasola korczyńska (ChOG),

- Miód kurpiowski (ChOG),

- Suska sechlońska (ChOG),

- Kiełbasa lisiecka (ChOG),

- Śliwka szydłowska (ChOG),

- Obwarzanek krakowski (ChOG),

- Jabłka łąckie (ChOG),

- Chleb prądnicki (ChOG),

- Miód drahimski (ChOG),

- Kołacz śląski (ChOG),

- Jabłka grójeckie (ChOG),

- Ser koryciński swojski (ChOG),

- Jagnięcina podhalańska (ChOG),

- Cebularz lubelski (ChOG),

- Staropolski miód pitny półtorak (GTS),

- Staropolski miód pitny dwójniak (GTS),

- Staropolski miód pitny trójniak (GTS),

- Staropolski miód pitny czwórniak (GTS),

- Olej rydzowy (GTS),

- Pierekaczewnik (GTS),

- Kiełbasa myśliwska (GTS),

- Kiełbasa jałowcowa (GTS),

- Kabanosy (GTS).

 

data: 2011-10-26 13:23:55
autor: Łukasz Reszke