Strona główna > BIP > Praca

Praca

 

Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie: https://nabory.kprm.gov.pl.

Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki będą dostępne tylko na starej stronie: https://ogloszenia.kprm.gov.pl.

Szanowni Państwo,

informujemy, że nabór na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych organizowany jest zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej z 21 listopada 2008 r.  Nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny. Otwartość naboru oznacza, iż wszyscy obywatele mają prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej. Konkurencyjność naboru oznacza, iż zatrudniana jest osoba, która w najwyższym stopniu spełnia wymogi określone dla danego stanowiska pracy, a w szczególności, której wiedza, doświadczenie i posiadane kompetencje umożliwiają właściwe wykonywanie zadań na danym stanowisku.

Ogłoszenia o naborze do pracy w GIJHARS na stanowiska w służbie cywilnej oraz informacje o wyniku naboru są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej /BIP/ na stronie internetowej www.ijhars.gov.pl, w siedzibie GIJHARS oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.dsc.kprm.gov.pl) – w utworzonej specjalnie do tego celu bazie ogłoszeń.Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Wszystkie osoby, chcące aplikować na wolne stanowisko w służbie cywilnej w GIJHARS, muszą złożyć swoją aplikację w odpowiedzi na wybrane ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy.

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (określonym w ogłoszeniu) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.
Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Informacje o pracy w służbie cywilnej można znaleźć również na stronie www.dsc.kprm.gov.pl.  

data: 2013-03-02 12:07:41
autor: Agnieszka Jedynak

Wynik naboru na ogloszenie 3109 asystent laboratoryjny LK

data: 2016-09-26 05:49:25
autor: Agnieszka Jedynak

Wyniki nabory na ogłoszenie 3211 specjalista BRE

data: 2016-09-19 13:10:23
autor: Agnieszka Jedynak
Wynik naboru na ogloszenie 1827 asystent laboratoryjny LG
data: 2016-09-06 05:24:05
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 955 z dnia 28 czerwca 2016 r.

data: 2016-07-27 08:50:54
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie o naborze nr 955 z dnia 28 czerwca 2016 r. starszy specjalista BKJ

data: 2016-06-28 11:18:27
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 181298

data: 2016-06-27 08:12:30
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 181298

Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Centralnym Laboratorium w Poznaniu 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Poznań
Centralne Laboratorium
ul. Reymonta 11/13
60-791 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem technik klasycznych,
 • nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni, (Pracownia Analiz Klasycznych) 
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji,
- sporadyczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- narzędzia pracy: komputer, aparatura i sprzęt analityczny, praca z odczynnikami chemicznymi,
- obsługa monitorów ekranowych poniżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pracowni mieszczącej się na parterze budynku,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- w budynku brak windy,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne, rolnicze, biologiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze analityki laboratoryjnej ze szczególnym uwzględnieniem analiz klasycznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • samodzielność, inicjatywa, rzetelność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób precyzyjny i zwięzły,
  • umiejętność obsługi komputera z uwzględnieniem pakietu Office.

wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania w akredytowanym laboratorium badawczym w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie we wskazanym obszarze (np. zaświadczenie, zakres obowiązków, opis stanowiska)

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 03-06-2016

Miejsce składania dokumentów: Centralne Laboratorium GIJHARS
ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (061) 867-90-34

data: 2016-05-24 05:39:37
autor: Agnieszka Jedynak
Ostatnia aktualizacja: 2016-09-30 08:11:48      Autor:Agnieszka Jedynak