Strona główna > BIP > Praca

Praca

 

Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie: https://nabory.kprm.gov.pl.

Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki będą dostępne tylko na starej stronie: https://ogloszenia.kprm.gov.pl.

Szanowni Państwo,

informujemy, że nabór na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych organizowany jest zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej z 21 listopada 2008 r.  Nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny. Otwartość naboru oznacza, iż wszyscy obywatele mają prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej. Konkurencyjność naboru oznacza, iż zatrudniana jest osoba, która w najwyższym stopniu spełnia wymogi określone dla danego stanowiska pracy, a w szczególności, której wiedza, doświadczenie i posiadane kompetencje umożliwiają właściwe wykonywanie zadań na danym stanowisku.

Ogłoszenia o naborze do pracy w GIJHARS na stanowiska w służbie cywilnej oraz informacje o wyniku naboru są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej /BIP/ na stronie internetowej www.ijhars.gov.pl , w siedzibie GIJHARS oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.dsc.kprm.gov.pl) – w utworzonej specjalnie do tego celu bazie ogłoszeń. Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Wszystkie osoby, chcące aplikować na wolne stanowisko w służbie cywilnej w GIJHARS, muszą złożyć swoją aplikację w odpowiedzi na wybrane ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy.

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.
Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Informacje o pracy w służbie cywilnej można znaleźć również na stronie www.dsc.kprm.gov.pl.  


 

data: 2013-03-02 12:07:41
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 181298

Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Centralnym Laboratorium w Poznaniu 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Poznań
Centralne Laboratorium
ul. Reymonta 11/13
60-791 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem technik klasycznych,
 • nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni, (Pracownia Analiz Klasycznych) 
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji,
- sporadyczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- narzędzia pracy: komputer, aparatura i sprzęt analityczny, praca z odczynnikami chemicznymi,
- obsługa monitorów ekranowych poniżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pracowni mieszczącej się na parterze budynku,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- w budynku brak windy,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne, rolnicze, biologiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze analityki laboratoryjnej ze szczególnym uwzględnieniem analiz klasycznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • samodzielność, inicjatywa, rzetelność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób precyzyjny i zwięzły,
  • umiejętność obsługi komputera z uwzględnieniem pakietu Office.

wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania w akredytowanym laboratorium badawczym w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie we wskazanym obszarze (np. zaświadczenie, zakres obowiązków, opis stanowiska)

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 03-06-2016

Miejsce składania dokumentów: Centralne Laboratorium GIJHARS
ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (061) 867-90-34

data: 2016-05-24 05:39:37
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 178113 
Data ukazania się ogłoszenia: 23-02-2016 
Na stanowisko: asystent laboratoryjny 
Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata 
Data publikacji wyniku: 22-04-2016 
Wybrany kandydat: Natalia Brona, Poznań 

data: 2016-04-22 09:12:23
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 177820 
Data ukazania się ogłoszenia: 15-02-2016 
Na stanowisko: starszy inspektor 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Status: nabór zakończony wyborem kandydata 
Data publikacji wyniku: 22-03-2016 
Wybrany kandydat: Paweł Badowski, Warszawa

data: 2016-03-22 13:55:24
autor: Jakub Bogatko

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 178231 
Data ukazania się ogłoszenia: 25-02-2016 
Na stanowisko: asystent laboratoryjny 
Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata 
Data publikacji wyniku: 18-03-2016 
Wybrany kandydat: Sandra Studzińska, Gdynia 

data: 2016-03-18 11:03:48
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 178068 
Data ukazania się ogłoszenia: 20-02-2016 
Na stanowisko: specjalista 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki
Wybrany kandydat: Dorota Chrzanowska, Warszawa 

Data publikacji wyniku: 16-03-2016 

data: 2016-03-16 13:28:47
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 178231

Data ukazania się ogłoszenia: 25 lutego 2016 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Laboratorium Specjalistycznym w Gdyni

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Gdynia

Laboratorium Specjalistyczne w Gdyni
Al. J. Piłsudskiego 8/12 
81-378 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań biologicznych, mikrobiologicznych, organoleptycznych/ sensorycznych artykułów rolno-spożywczych,
 • nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni,
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- obsługa monitorów ekranowych poniżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pracowni mieszczącej się na II piętrze budynku,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- w budynku znajduje się winda towarowo-osobowa,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe biologiczne, rolnicze

udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu badań biologicznych lub mikrobiologicznych

 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • indywidualna wrażliwość sensoryczna na poziomie umożliwiającym wykonywanie badań organoleptycznych/sensorycznych
 • samodzielność, inicjatywa, rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • umiejętność obsługi komputera w pakiecie Office.

wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania funkcjonującego w akredytowanym laboratorium badawczym,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie w wykonywaniu badań biologicznych lub mikrobiologicznych

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 06-03-2016

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Gdyni 
Al. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 660 75 20.

 

data: 2016-02-25 06:20:39
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 178113

Data ukazania się ogłoszenia: 23 lutego 2016 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Centralnym Laboratorium w Poznaniu

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Poznań

Centralne Laboratorium
ul. Reymonta 11/13
60-791 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem technik klasycznych,
 • nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni, (Pracownia Analiz Klasycznych)
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji,
- sporadyczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia pracy: komputer, aparatura i sprzęt analityczny, praca z odczynnikami chemicznymi,
- obsługa monitorów ekranowych poniżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pracowni mieszczącej się na parterze budynku,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- w budynku brak windy,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Inne
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne, rolnicze, biologiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze analityki laboratoryjnej ze szczególnym uwzględnieniem analiz klasycznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • samodzielność, inicjatywa, rzetelność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób precyzyjny i zwięzły,
  • umiejętność obsługi komputera z uwzględnieniem pakietu Office.

wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania w akredytowanym laboratorium badawczym w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie we wskazanym obszarze (np. zaświadczenie, zakres obowiązków, opis stanowiska)

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 04-03-2016

Miejsce składania dokumentów: Centralne Laboratorium GIJHARS, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań 

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (061) 867-90-34

data: 2016-02-23 07:03:18
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 178054

Data ukazania się ogłoszenia: 20-02-2016

Na stanowisko: asystent laboratoryjny

Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Status: anulowano nabór

Uzasadnienie:

Błędnie podana informacja w ogłoszeniu - niewłaściwa nazwa pracowni analitycznej.

data: 2016-02-22 09:56:53
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 178054

Data ukazania się ogłoszenia: 20 lutego 2016 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Centralnym Laboratorium w Poznaniu

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
ul. Wspólna 30 
00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Poznań

Centralne Laboratorium 
ul. Reymonta 11/13 
60-791 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem technik klasycznych,
 • nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni, (Pracownia Analiz Instrumentalnych) 
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji,
- sporadyczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- narzędzia pracy: komputer, aparatura i sprzęt analityczny, praca z odczynnikami chemicznymi,
- obsługa monitorów ekranowych poniżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pracowni mieszczącej się na parterze budynku,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- w budynku brak windy,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne, rolnicze, biologiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze analityki laboratoryjnej ze szczególnym uwzględnieniem analiz klasycznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • samodzielność, inicjatywa, rzetelność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób precyzyjny i zwięzły,
  • umiejętność obsługi komputera z uwzględnieniem pakietu Office.

wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania w akredytowanym laboratorium badawczym w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie we wskazanym obszarze (np. zaświadczenie, zakres obowiązków, opis stanowiska)

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 01-03-2016

Miejsce składania dokumentów: Centralne Laboratorium GIJHARS
ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań 

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (061) 867-90-34

 

data: 2016-02-19 13:37:56
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 178068

Data ukazania się ogłoszenia: 20 lutego 2016 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw prawnych w Biurze Orzecznictwa, Legislacji i Laboratoriów

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w związku z odwołaniami od decyzji wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz projektów postanowień Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w związku z zażaleniami na postanowienia wojewódzkich inspektorów.
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA i NSA na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.
 • Opracowywanie projektów rozwiązań problemów o charakterze ogólnoinspekcyjnym, poprzez udzielanie odpowiedzi na karty problemowe wysyłane przez wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Prowadzenie rejestrów: odwołań, zażaleń oraz skarg, a także sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań w tym zakresie.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z zakresu kompetencji Wydziału Prawnego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- wyjazdy służbowe,
- reprezentowanie urzędu przed sądami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, 
- wyjazdy służbowe głównie transportem kolejowym,
- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, 
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami. 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe rolnicze lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność przekazywania informacji,
  • umiejętność zgłaszania konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów prawa żywnościowego polskiego i wspólnotowego,
  • znajomość przepisów dotyczących nawozów i nawożenia.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie z zakresu systemu zarządzania jakością, opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2008, doskonalące dla audytora wewnętrznego,
 • doświadczenie w obszarze kontroli jakości artykułów rolno-spożywczych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 25-02-2016

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "specjalista BOL". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.  Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 022 623 29 29.

 

data: 2016-02-19 13:36:29
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 177820

Data ukazania się ogłoszenia: 15 lutego 2016 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw informatyki w Wydziale Informatyki w Biurze Administracji

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestrowanie i bieżąca obsługa zgłoszeń i incydentów,
 • administracja serwerami Linux oraz środowiskiem VMWare vSphere,
 • administracja serwerami Apache, Postfix, PHP, LDAP, Nagios, BIND,
 • administracja programem antywirusowym,
 • wykonywanie kopii zapasowych systemów,
 • administracja urządzeniami sieciowymi Cisco,
 • składanie i koordynacja zamówień na sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz współpraca z odpowiednimi instytucjami w tym zakresie.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny, stres związany  z obsługą klienta.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- użytkowanie sprzętu biurowego, komputera,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet.

Inne 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze wsparcia informatycznego użytkowników końcowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Linux,
  • znajomość konfiguracji przełączników i routerów Cisco,
  • znajomość technologii VLAN,LAN,WAN i VPN oraz protokołu TCP/IP,
  • podstawowa znajomość PHP i SQL,
  • znajomość systemów Windows 7/8/10,
  • asertywność, komunikatywność,
  • odpowiedzialność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,

wymagania dodatkowe

 • wiedza z zakresu norm serii ISO 27000,
 • w trakcie studia o kierunku: Informatyka,
 • posiadanie certyfikatów potwierdzających kompetencje w zakresie technologii IT,
 • znajomość zagadnień ITIL,
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych odnośnie wykształcenia i certyfikatów (jeśli dotyczy)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Inne dokumenty i oświadczenia

Termin składania dokumentów: 25-02-2016

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "starszy inspektor BAD". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 63.

data: 2016-02-15 07:29:06
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 176597 
Data ukazania się ogłoszenia: 06-01-2016 
Na stanowisko: asystent laboratoryjny 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata . 
Data publikacji wyniku: 02-02-2016 
Wybrany kandydat: Jarosław Kowalczyk, Piotrowice Wielkie 

data: 2016-02-02 11:46:08
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 176522 
Data ukazania się ogłoszenia: 04-01-2016 
Na stanowisko: asystent laboratoryjny 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata  
Data publikacji wyniku: 27-01-2016 
Wybrany kandydat: Karina Wiktorowicz, Gdańsk 

                                                                                            Dyrektor Generalny

                                                                                         Ewa Krzyżewska-Kuran

 

Informacja o wyniku naboru

Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie  (Centralne Laboratorium w Poznaniu)

Stanowisko: robotnik gospodarczy

Status naboru: zakończony

Data publikacji wyniku: 27-01-2016  

Brak wyboru kandydata (nie zgłosił się żaden kandydat)  

 

                                                                                            Dyrektor Generalny

                                                                                         Ewa Krzyżewska-Kuran

 

data: 2016-01-27 12:38:37
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 176597

Data ukazania się ogłoszenia: 06 stycznia 2016 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Laboratorium Specjalistycznym w Lublinie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
ul. Wspólna 30 
00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Lublin

Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
ul. Nowy Świat 3
20-418 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie prac biurowo-administracyjnych,

 • wykonywanie badań laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych w ramach analiz klasycznych,

 • nadzorowanie wyposażenia pomiarowo-badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników,

 • opracowywanie i dokumentowanie wyników badań,

 • wdrażanie i weryfikowanie nowych metod badawczych,

 • utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
praca w siedzibie Laboratorium - pomieszczenia laboratorium chemicznego, wymagana sprawność psychofizyczna, praca m.in. w pozycji stojącej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
-narzędzia pracy: aparatura i sprzęt analityczny, komputer,
-praca z odczynnikami chemicznymi,
-wymaga stałej koncentracji.
-pomieszczenia laboratoryjne usytuowane na parterze i w piwnicy 2-piętrowego budynku,
-brak windy,
-brak barier uniemożliwiających wejście do budynku osobom na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Nowy Świat,
-drzwi do pomieszczeń laboratoryjnych o szerokości 90 cm,
-na poziomie parteru toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, pozostałe toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe biologiczne, chemiczne, rolnicze oraz pokrewne

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w jednostce budżetowej

 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Microsoft Office oraz urządzeń biurowych,

  • znajomość metod laboratoryjnych stosowanych w analizie klasycznej w branży rolno-spożywczej,

  • samodzielność, inicjatywa, rzetelność,

  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji w sposób precyzyjny i zwięzły.

wymagania dodatkowe

 • znajomość postępowania przy obiegu dokumentacji oraz archiwizacji dokumentów w jednostkach budżetowych,

 • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025,

 • umiejętność dobrej organizacji pracy,

 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 16-01-2016

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin

Inne informacje: Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione
w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy
o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny".  Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.  Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane
są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 081 743 81 01.

 

data: 2016-01-05 14:40:46
autor: Łukasz Reszke

 Data ukazania się ogłoszenia: 5 stycznia 2016 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: robotnik gospodarczy
w Centralnym Laboratorium w Poznaniu

Wymiar etatu: 0,5

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Centralne Laboratorium w Poznaniu, ul. Reymonta 11/13,  
60-791 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1.  
  • wykonywanie drobnych napraw: instalacji budynku (np. instalacje elektryczne, wodnokanalizacyjne) oraz wyposażenia i sprzętu,

  • wykonywanie prac porządkowych terenu wokół budynku laboratorium (np. odśnieżanie, grabienie liści itp.),

  • obsługa kotła centralnego ogrzewania,

  • obsługa central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych,

  • obsługa podnośnika hydraulicznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Niezbędne:

 • wykształcenie zawodowe techniczne, średnie techniczne,

 • umiejętność wykonywania drobnych napraw: instalacji budynku (np. instalacje elektryczne, wodnokanalizacyjne) oraz wyposażenia i sprzętu,

 • doświadczenie zawodowe: minimum 4 miesiące prac konserwacyjnych instalacji budynku, wyposażenia i sprzętu,

 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia eksploatacji i/lub dozoru urządzeń elektrycznych do 1 kV (SEP),

 • umiejętność obsługi kotła centralnego ogrzewania,

 • umiejętność obsługi central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych,

 • umiejętność obsługi podnośnika hydraulicznego,

 • komunikatywność.

Warunki pracy:

 • praca w siedzibie laboratorium (4 kondygnacje),

 • praca w zmiennym mikroklimacie (m.in. na zewnątrz budynku),

 • praca na wysokości do 3 metrów,

 • sporadyczna obsługa maszyn w ruchu,

 • sporadyczne przenoszenie ciężarów do 25 kg,

 • praca wymaga sprawności ruchowej,

 • praca m.in. w pozycji stojącej,

 • szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni – 90 cm,

 • w budynku brak windy,

 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Narzędzia pracy: elektronarzędzia do drobnych prac naprawczych i budowlanych, odśnieżarka.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 • kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe: minimum 4 miesiące prac konserwacyjnych instalacji budynku, wyposażenia i sprzętu,

 • jeśli dotyczy: kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe.

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
  o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów: 13.01.2016 r.

Miejsce składania dokumentów: Centralne Laboratorium w Poznaniu, ul. Reymonta 11/13,  
60-791 Poznań

Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty, które nie spełniają wymagań formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone
po zakończeniu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (61) 867-90-34.

data: 2016-01-05 14:41:33
autor: Łukasz Reszke

Ogłoszenie nr: 176522

Data ukazania się ogłoszenia: 04 stycznia 2016 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Laboratorium Specjalistycznym w Gdyni

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
ul. Wspólna 30 
00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Gdynia

Laboratorium Specjalistyczne w Gdyni
Al. J. Piłsudskiego 8/12 
81-378 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych technikami instrumentalnymi GC, HPLC,
 • nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni,
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji,
- sporadyczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- obsługa monitorów ekranowych poniżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pracowni mieszczącej się na I piętrze budynku,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- w budynku znajduje się winda towarowo-osobowa,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w obszarze badań fizykochemicznych technikami instrumentalnymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • samodzielność, inicjatywa, rzetelność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • umiejętność obsługi komputera w pakiecie Office.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie w obszarze badań fizykochemicznych technikami instrumentalnymi

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 14-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Gdyni 
Al. J. Piłsudskiego 8/12 
81-378 Gdynia

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny PAI". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.
Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 660 75 20.

 

data: 2016-01-04 11:17:22
autor: Jakub Bogatko

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 174896 
Data ukazania się ogłoszenia: 
05-11-2015 
Na stanowisko: 
asystent laboratoryjny 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Status: 
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata 
Data publikacji wyniku: 
09-12-2015 
Wybrany kandydat: Katarzyna Kochowska, Stąporków 

data: 2015-12-09 11:37:04
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 172583 
Data ukazania się ogłoszenia: 31-08-2015 
Na stanowisko: asystent laboratoryjny 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa 
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata 
Wyniki naboru (osoby): 
1. 
Data publikacji wyniku: 04-12-2015 
Wybrany kandydat: Barbara Waluś, Białystok 
2. 
Data publikacji wyniku: 04-12-2015 
Kolejny kandydat: Krzysztof Kaczyński, Ostrołęka 

data: 2015-12-04 13:07:41
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru

Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie  (Laboratorium Specjalistyczne w Kielcach)

Stanowisko: robotnik gospodarczy
Status naboru: zakończony
Data publikacji wyniku: 18-11-2015
Wybrany kandydat: Justyna Brzoza, Kielce 

 

                                                                                            Dyrektor Generalny

                                                                                         Ewa Krzyżewska-Kuran

data: 2015-11-18 12:59:47
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 174128 
Data ukazania się ogłoszenia: 14-10-2015 
Na stanowisko: główny specjalista 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata 
Data publikacji wyniku: 12-11-2015 
Wybrany kandydat: Krzysztof Kaliszewski, Klaudyn 

data: 2015-11-12 11:45:34
autor: Łukasz Reszke

Ogłoszenie nr: 174896

Data ukazania się ogłoszenia: 05 listopada 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Laboratorium Specjalistycznym w Kielcach

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach, ul. Zagnańska 91, 25-559 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań fizyko-chemicznych i organoleptycznych próbek artykułów rolno-spożywczych oraz opracowywanie i dokumentowanie uzyskiwanych wyników w celu oceny jakości handlowej,
 • opracowywanie procedur badawczych, wdrażanie nowych metod badawczych i ich walidacja oraz szacowanie niepewności pomiarów w celu rozszerzenia oferty analitycznej laboratorium,
 • utrzymywanie w gotowości analitycznej powierzonej nadzorowi aparatury pomiarowo-badawczej w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania analiz,
 • wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • analiza własna badań w celu uzyskania końcowego właściwego wyniku,
 • uczestnictwo w planowaniu walidacji metod, sporządzanie zapotrzebowania na aparaturę, sprzęt i odczynniki, uczestnictwo w badaniach międzylaboratoryjnych oraz szkoleniach w celu utrzymania ciągłości pracy laboratorium.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca w siedzibie laboratorium,
- nie wymaga wysiłku fizycznego,
- wymaga stałej koncentracji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- narzędzia pracy: komputer, aparatura i sprzęt analityczny, praca z odczynnikami chemicznymi,
- stanowisko pracy zlokalizowane na parterze,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni 80 cm,
- istnieje podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo zapewniający dostęp do parteru budynku,
- budynek nie posiada windy. 
Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne, biologiczne, biotechnologiczne lub technologia żywności
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
  • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych.

wymagania dodatkowe

 • kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność współpracy w zespole i komunikatywność,
 • dobre opanowanie warsztatu chemii instrumentalnej i znajomość klasycznych technik analitycznych,
 • samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 15-11-2015

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach, ul. Zagnańska 91, 25-559 Kielce 

Inne informacje: Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatkę/kandydata. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.  Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 41 332 70 84.

 

data: 2015-11-05 06:34:47
autor: Agnieszka Jedynak

Data ukazania się ogłoszenia: 4 listopada 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: robotnik gospodarczy w Laboratorium Specjalistycznym w Kielcach

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Laboratorium Specjalistyczne w Kielcach, ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-  mycie szkła  laboratoryjnego

-  sprzątnie budynku o powierzchni 1110 m2, mycie okien

-  utrzymanie porządku w otoczeniu budynku (odśnieżanie, sprzątanie liści itp.)

-  odśnieżanie chodnika

-  zamykanie budynku i wysyłka korespondencji

-  obecność w budynku w przypadku powiadomienia przez ochronę o uruchomieniu się alarmu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Niezbędne:

­    wykształcenie średnie,

­    doświadczenie w pracach porządkowych w laboratorium,

­    znajomość zasad postępowania z odczynnikami,

­    umiejętność organizacji pracy,

­    znajomość zasad klasyfikacji odpadów, w tym odpadów laboratoryjnych.

Wymagania dodatkowe:

­    samodzielność i dobra organizacja pracy,

­    terminowość,

­    odpowiedzialność,

­    umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.

Warunki pracy:

­    praca w laboratorium,

­    praca z odczynnikami chemicznymi,

­    wysiłek fizyczny.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

­    życiorys i list motywacyjny

­    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

­    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

­    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

­    kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie

­    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów: 09.11.2015 r.

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne w w Kielcach, ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce

Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty, które nie spełniają wymagań formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 41 332-70-84.

data: 2015-11-04 13:02:47
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 171332 
Data ukazania się ogłoszenia: 27-07-2015 
Na stanowisko: radca prawny 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Data publikacji wyniku: 14-10-2015 
Wybrany kandydat: Maria Jarosz, Łomianki 

data: 2015-10-14 10:15:39
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 174128

Data ukazania się ogłoszenia: 14 października 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw obronnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania IJHARS,
 • opracowanie i aktualizacja programu przygotowań obronnych,
 • zapewnienie ciągłości działań w sytuacjach kryzysowych,
 • przygotowanie planów ochrony infrastruktury krytycznej,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego jednostki nadrzędnej oraz jednostek organizacyjnych biorących udział w realizacji zadań zarządzania kryzysowego (kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem),
 • zorganizowanie systemu kierowania na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa w czasie wojny,
 • zapewnienie możliwości realizacji zadań podwyższania gotowości obronnych,
 • opracowanie dokumentacji sprawozdawczej dotyczącej przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe, stres związany z obsługą klienta, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy monitorze ekranowym, 
- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami. 
Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe związane z obronnością państwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obronnością i bezpieczeństwem narodowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej,
  • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
  • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
  • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  • znajomość zagadnień związanych z kontrolą zarządczą,
  • umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
  • odpowiedzialność, rzetelność i skrupulatność w trakcie realizacji zadań,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office, MS Excel).

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej na stanowisku o podobnych zadaniach,
 • ukończone szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • ukończone szkolenie związane z kontrolą zarządczą.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • dokument poświadczający wymagane 5-letnie doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze (np. świadectwo pracy, zaświadczenie itp.)

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych (jeśli dotyczy) w zakresie doświadczenia w administracji publicznej oraz odbytych szkoleń.

Termin składania dokumentów: 26-10-2015

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "główny specjalista SOB". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 57

data: 2015-10-14 05:29:36
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 172586 
Data ukazania się ogłoszenia: 28-08-2015 
Na stanowisko: asystent laboratoryjny 
Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata 
Data publikacji wyniku: 06-10-2015 
Wybrany kandydat: Beata Podgórska, Gdynia 

data: 2015-10-06 12:48:18
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 171909 
Data ukazania się ogłoszenia: 05-08-2015 
Na stanowisko: starszy inspektor 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata 
Data publikacji wyniku: 14-09-2015 
Wybrany kandydat: Małgorzata Wolna, Warszawa 

data: 2015-09-14 13:33:07
autor: Jakub Bogatko

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 171295 
Data ukazania się ogłoszenia: 15-07-2015 
Na stanowisko: asystent laboratoryjny 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata 
Wyniki naboru (osoby): 
1. 
Data publikacji wyniku: 01-09-2015 
Wybrany kandydat: Joanna Pąk, Lublin 
2. 
Data publikacji wyniku: 01-09-2015 
Kolejny kandydat: Anna Mazurek, Lublin 

data: 2015-09-01 07:08:52
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 172583

Data ukazania się ogłoszenia: 31 sierpnia 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Laboratorium Specjalistycznym w Białymstoku

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Białystok

Laboratorium Specjalistyczne w Białymstoku, ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych w ramach analiz klasycznych i instrumentalnych, w tym techniką GC i HPLC,
 • wdrażanie i weryfikowanie nowych metod badawczych,
 • opracowywanie procedur badawczych,
 • nadzorowanie wyposażenia pomiarowo-badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników,
 • opracowywanie i dokumentowanie wyników badań,
 • utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni,
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji,
- stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi,
- wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- obsługa monitorów ekranowych poniżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe technologia żywności i żywienia człowieka lub rolnicze lub chemiczne lub biologiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w laboratorium chemicznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • praktyczna znajomość obsługi urządzeń laboratoryjnych, w tym charakterystycznych dla technik GC i HPLC,
 • praktyczna znajomość technik analitycznych, w tym GC i HPLC,
 • praktyczna znajomość technik mikroskopowych,
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Microsoft Office,
 • samodzielność, inicjatywa, rzetelność,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025,
 • praca w laboratorium akredytowanym spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość języka obcego (np. angielski) w stopniu komunikatywnym
 • komunikatywność i umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów poświadczających wymagane 3-miesięczne doświadczenie zawodowe w laboratorium chemicznym

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (jeśli dotyczy), w szczególności doświadczenia zawodowego oraz znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym

Termin składania dokumentów: 18-09-2015

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne w Białymstoku, ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (85) 653 78 55.

data: 2015-08-31 12:41:29
autor: Jakub Bogatko

Ogłoszenie nr: 172586

Data ukazania się ogłoszenia: 28 sierpnia 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Laboratorium Specjalistycznym w Gdyni

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Gdynia

Laboratorium Specjalistyczne w Gdyni
Al. J. Piłsudskiego 8/12 
81-378 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań biologicznych, mikrobiologicznych, organoleptycznych/sensorycznych artykułów rolno-spożywczych,

 • nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,

 • wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni,
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- obsługa monitorów ekranowych poniżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pracowni mieszczącej się na II piętrze budynku,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- w budynku znajduje się winda towarowo-osobowa,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe biologiczne, rolnicze

udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu badań biologicznych lub mikrobiologicznych

 • pozostałe wymagania niezbędne:

 • indywidualna wrażliwość sensoryczna na poziomie umożliwiającym wykonywanie badań organoleptycznych/sensorycznych

 • samodzielność, inicjatywa, rzetelność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,

 • umiejętność obsługi komputera w pakiecie Office.

wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania funkcjonującego w akredytowanym laboratorium badawczym,

 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie w wykonywaniu badań biologicznych lub mikrobiologicznych

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 07-09-2015

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Gdyni 
Al. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 660 75 20.

 

data: 2015-08-28 08:50:33
autor: Wojciech Kuchta

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 172576

Data ukazania się ogłoszenia: 27-08-2015

Na stanowisko: asystent laboratoryjny

Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Status: anulowano nabór

Uzasadnienie: Wprowadzono błędną treść ogłoszenia 27.08.2015 r.

data: 2015-08-27 07:26:46
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 172576

Data ukazania się ogłoszenia: 27 sierpnia 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Laboratorium Specjalistycznym w Gdyni

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Gdynia

Laboratorium Specjalistyczne w Gdyni Al. J. Piłsudskiego 8/12 81-378 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych w ramach analiz klasycznych i instrumentalnych, w tym techniką GC i HPLC,
 • wdrażanie i weryfikowanie nowych metod badawczych,
 • opracowywanie procedur badawczych,
 • nadzorowanie wyposażenia pomiarowo-badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników,
 • opracowywanie i dokumentowanie wyników badań,
 • utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni,
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji,
- sporadyczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- obsługa monitorów ekranowych poniżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pracowni mieszczącej się na I piętrze budynku,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- w budynku znajduje się winda towarowo-osobowa,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Inne 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe technologia żywności i żywienia człowieka lub rolnicze lub chemiczne lub biologiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w laboratorium chemicznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • praktyczna znajomość obsługi urządzeń laboratoryjnych, w tym charakterystycznych dla technik GC i HPLC,
 • praktyczna znajomość technik analitycznych, w tym GC i HPLC,
 • praktyczna znajomość technik mikroskopowych,
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Microsoft Office,
 • samodzielność, inicjatywa, rzetelność,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025,
 • praca w laboratorium akredytowanym spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość języka obcego (np. angielski) w stopniu komunikatywnym
 • komunikatywność i umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów poświadczających wymagane 3-miesięczne doświadczenie zawodowe w laboratorium chemicznym

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (jeśli dotyczy), w szczególności doświadczenia zawodowego oraz znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym

Termin składania dokumentów: 07-09-2015

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Gdyni Al. J. Piłsudskiego 8/12 , 81-378 Gdynia

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 660 75 20.

 

data: 2015-08-27 05:29:14
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 171909

Data ukazania się ogłoszenia: 5 sierpnia 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy inspektor  w Biurze Kontroli Ex-post

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów: zleceń przeprowadzenia kontroli ex-post wraz z dokumentami do kontroli, programów, harmonogramów i innych dokumentów związanych z kontrolą ex-post. Prowadzenie ewidencji wydanych zleceń do przeprowadzenia kontroli.
 • Sprawdzanie dokumentów z kontroli ex-post na zgodność z obowiązującymi w tym zakresie przepisami procedur i instrukcji, formułowanie na piśmie propozycji wniosków i uwag do nich.
 • Prowadzenie całokształtu spraw Biura związanych z organizacją szkoleń, narad, spotkań w ramach kompetencji Biura. Prowadzenie rejestru szkoleń dotyczących kontroli ex-post.
 • Prowadzenie całokształtu spraw Biura związanych z elektronicznym systemem zamówień publicznych GIJHARS.
 • Pomoc w przygotowywaniu i przygotowywanie projektów odpowiedzi w ramach korespondencji Biura.
 • Współpraca z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Finansów, agencji płatniczych i WIJHARS, w zakresie wskazanym przez dyrektora Biura.
 • Realizacja zadań zgodnie z zasadami wdrożonego w IJHARS Systemu Zarządzania Jakością, w tym wnoszenie uwag i opracowywanie projektów dokumentów w SZJ oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia SZJ.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca biurowa, wystąpienia publiczne.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami. 

Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub rolnicze lub prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 1 rok doświadczenia w pracy w obszarze księgowości.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość krajowych i wspólnotowych przepisów prawnych w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, finansów, rachunkowości i podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
 • znajomość przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • samodzielność w realizacji zadań,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji werbalnej i pisemnej,
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • kreatywność i przejawianie inicjatywy,
 • umiejętność współpracy, umiejętność organizacji,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.

wymagania dodatkowe

 • kursy lub szkolenia lub praktyki lub staże odbyte w zakresie WPR, rachunkowości, finansów, itp.,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów: 20-08-2015

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatkę/kandydata. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "starszy inspektor". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 623 29 41.

 

data: 2015-08-04 11:52:21
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 171177 
Data ukazania się ogłoszenia: 10-07-2015 
Na stanowisko: starszy inspektor 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów 

data: 2015-08-04 10:42:07
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 171037 
Data ukazania się ogłoszenia: 07-07-2015 
Na stanowisko: asystent laboratoryjny 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata 
Wyniki naboru (osoby): 

1. 
Data publikacji wyniku: 04-08-2015 
Wybrany kandydat: Michał Sosiński, Michałów 

2. 
Data publikacji wyniku: 04-08-2015 
Kolejny kandydat: Paweł Jarosiński, Kielce 

data: 2015-08-04 10:41:32
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 170641 
Data ukazania się ogłoszenia: 24-06-2015 
Na stanowisko: asystent laboratoryjny 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata 
Data publikacji wyniku: 03-08-2015 
Wybrany kandydat: Tomasz Sokołowski, Elbląg 

data: 2015-08-03 10:41:26
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 171332

Data ukazania się ogłoszenia: 27 lipca 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca prawny

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• Sporządzanie opinii prawnych.

• Udzielanie porad i konsultacji prawnych.

• Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

• Opracowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Głównego Inspektora JHARS.

• Poprawianie oraz opracowywanie procedur i instrukcji zgodnie z zasadami wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

• Wykonywanie innych zadań, zgodnie z uprawnieniami określonymi w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.z 2010 r. , nr 10, poz. 65 z późn. zm.)

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca biurowa, reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- użytkowanie sprzętu biurowego,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,

- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

• wykształcenie: wyższe prawnicze

• doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wpis na listę radców prawnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność przekazywania informacji,
 • umiejętność zgłaszania konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu.

wymagania dodatkowe:

• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

• znajomość przepisów prawa żywnościowego polskiego i wspólnotowego,

• znajomość przepisów dotyczących nawozów i nawożenia,

• doświadczenie w obszarze kontroli jakości artykułów rolno-spożywczych,

• znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• życiorys i list motywacyjny

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

• Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze,

• kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,

• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (jeśli dotyczy) w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz doświadczenia w obszarze kontroli jakości artykułów rolno-spożywczych.

Termin składania dokumentów:

10-08-2015

Miejsce składania dokumentów:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatkę/kandydata. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "radca prawny".

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 623 29 57.

data: 2015-07-27 06:34:30
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 171295

Data ukazania się ogłoszenia: 15 lipca 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Laboratorium Specjalistycznym w Lublinie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Lublin

Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych w ramach analiz klasycznych, analiz instrumentalnych oraz techniką PCR,
 • nadzorowanie wyposażenia pomiarowo-badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników,
 • opracowywanie i dokumentowanie wyników badań,
 • wdrażanie i weryfikowanie nowych metod badawczych,
 • utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Laboratorium - pomieszczenia laboratorium chemicznego, nie wymaga wysiłku fizycznego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
-narzędzia pracy: aparatura i sprzęt analityczny, komputer,
-praca z odczynnikami chemicznymi,
-wymaga stałej koncentracji.
-pomieszczenia laboratoryjne usytuowane na parterze i w piwnicy 2-piętrowego budynku,
-brak windy,
-brak barier uniemożliwiających wejście do budynku osobom na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Nowy Świat,
-drzwi do pomieszczeń laboratoryjnych o szerokości 90 cm,
-na poziomie parteru toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, pozostałe toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Inne 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe biologiczne, chemiczne, rolnicze oraz pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze analityki laboratoryjnej w branży rolno-spożywczej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • praktyczna znajomość technik analitycznych,
 • praktyczna znajomość obsługi urządzeń laboratoryjnych,
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Microsoft Office,
 • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • praktyczna znajomość obsługi urządzeń laboratoryjnych charakterystycznych dla technik PCR,
 • znajomość systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025,
 • kreatywność, inicjatywa w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność,
 • doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 27-07-2015

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, ul. Nowy Świat 3,
20-418 Lublin

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 081 743 81 01

 

data: 2015-07-15 05:26:13
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 171177

Data ukazania się ogłoszenia: 10 lipca 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Kontroli Ex-post

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów: zleceń przeprowadzenia kontroli ex-post wraz z dokumentami do kontroli, programów, harmonogramów i innych dokumentów związanych z kontrolą ex-post. Prowadzenie ewidencji wydanych zleceń do przeprowadzenia kontroli.
 • Sprawdzanie dokumentów z kontroli ex-post na zgodność z obowiązującymi w tym zakresie przepisami procedur i instrukcji, formułowanie na piśmie propozycji wniosków i uwag do nich.
 • Prowadzenie całokształtu spraw Biura związanych z organizacją szkoleń, narad, spotkań w ramach kompetencji Biura. Prowadzenie rejestru szkoleń dotyczących kontroli ex-post.
 • Prowadzenie całokształtu spraw Biura związanych z elektronicznym systemem zamówień publicznych GIJHARS.
 • Pomoc w przygotowywaniu i przygotowywanie projektów odpowiedzi w ramach korespondencji Biura.
 • Współpraca z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Finansów, agencji płatniczych i WIJHARS, w zakresie wskazanym przez dyrektora Biura.
 • Realizacja zadań zgodnie z zasadami wdrożonego w IJHARS Systemu Zarządzania Jakością, w tym wnoszenie uwag i opracowywanie projektów dokumentów w SZJ oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia SZJ.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca biurowa, wystąpienia publiczne.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami. 

Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne (lub pokrewne z elementami finansów i rachunkowości)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze kontroli związanej z wydatkami unijnymi lub 1 rok doświadczenia w pracy w obszarze księgowości.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość krajowych i wspólnotowych przepisów prawnych w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, finansów, rachunkowości i podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
 • znajomość przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • samodzielność w realizacji zadań,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji werbalnej i pisemnej,
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • kreatywność i przejawianie inicjatywy,
 • umiejętność współpracy, umiejętność organizacji,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.

wymagania dodatkowe

 • kursy lub szkolenia lub praktyki lub staże odbyte w zakresie WPR, rachunkowości, finansów, itp.,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów: 20-07-2015

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatkę/kandydata. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "starszy inspektor". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 623 29 41.

data: 2015-07-10 05:29:00
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 170091
Data ukazania się ogłoszenia: 03-06-2015
Na stanowisko: asystent laboratoryjny
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wybrany kandydat: Karolina Wiater, Kielce

Data publikacji wyniku: 07-07-2015

data: 2015-07-07 11:54:50
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 171037

Data ukazania się ogłoszenia: 07 lipca 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Laboratorium Specjalistycznym w Kielcach

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach, ul. Zagnańska 91, 25-559 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań fizyko-chemicznych i organoleptycznych próbek artykułów rolno-spożywczych oraz opracowywanie i dokumentowanie uzyskiwanych wyników w celu oceny jakości handlowej,
 • opracowywanie procedur badawczych, wdrażanie nowych metod badawczych i ich walidacja oraz szacowanie niepewności pomiarów w celu rozszerzenia oferty analitycznej laboratorium,
 • utrzymywanie w gotowości analitycznej powierzonej nadzorowi aparatury pomiarowo-badawczej w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania analiz,
 • wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • analiza własna badań w celu uzyskania końcowego właściwego wyniku,
 • uczestnictwo w planowaniu walidacji metod, sporządzanie zapotrzebowania na aparaturę, sprzęt i odczynniki, uczestnictwo w badaniach międzylaboratoryjnych oraz szkoleniach w celu utrzymania ciągłości pracy laboratorium.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca w siedzibie laboratorium,
- nie wymaga wysiłku fizycznego,
- wymaga stałej koncentracji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- narzędzia pracy: komputer, aparatura i sprzęt analityczny, praca z odczynnikami chemicznymi,
- stanowisko pracy zlokalizowane na parterze,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni 80 cm,
- istnieje podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo zapewniający dostęp do parteru budynku,
- budynek nie posiada windy.
Inne
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne, biologiczne, biotechnologiczne lub technologia żywności
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
  • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w wykonywaniu badań fizykochemicznych,
 • kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność współpracy w zespole i komunikatywność,
 • dobre opanowanie warsztatu chemii instrumentalnej i znajomość klasycznych technik analitycznych,
 • samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • dokument potwierdzający doświadczenie w wykonywaniu badań fizykochemicznych

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 17-07-2015

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach, ul. Zagnańska 91, 25-559 Kielce 

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatkę/kandydata. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny".

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.  Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.
Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 41 332 70 84.

data: 2015-07-07 05:26:03
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 170641

Data ukazania się ogłoszenia: 24 czerwca 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Laboratorium Specjalistycznym w Gdyni.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Gdynia, Laboratorium Specjalistyczne w Gdyni, Al. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych technikami instrumentalnymi GC, HPLC,
 • nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni,
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji,
- sporadyczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- obsługa monitorów ekranowych poniżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pracowni mieszczącej się na I piętrze budynku,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- w budynku znajduje się winda towarowo-osobowa,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w obszarze badań fizykochemicznych technikami instrumentalnymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • samodzielność, inicjatywa, rzetelność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • umiejętność obsługi komputera w pakiecie Office.

wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania funkcjonującego w akredytowanym laboratorium badawczym,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie w obszarze badań fizykochemicznych technikami instrumentalnymi

Inne dokumenty i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 06-07-2015

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Gdyni, Al. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

Inne informacje: Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów:
I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności;
II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 660 75 20.

data: 2015-06-24 05:21:24
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 169528 
Data ukazania się ogłoszenia: 14-05-2015 
Na stanowisko: starszy inspektor 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata 
Wyniki naboru (osoby): 
1. 
Data publikacji wyniku: 18-06-2015 
Wybrany kandydat: Agata Kleyny, Warszawa 
2. 
Data publikacji wyniku: 18-06-2015 
Wybrany kandydat: Alicja Czernik, Warszawa 

data: 2015-06-18 08:48:24
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 169055 
Data ukazania się ogłoszenia: 01-05-2015 
Na stanowisko: asystent laboratoryjny 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: ul. Wspólna 30 , 00-930 Warszawa 
Status: oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych 

data: 2015-06-03 11:53:14
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 170091

Data ukazania się ogłoszenia: 03 czerwca 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Laboratorium Specjalistycznym w Kielcach

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:  Kielce, Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach,  ul. Zagnańska 91, 25-559 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań próbek artykułów rolno-spożywczych przy zastosowaniu technik chromatograficznych oraz opracowywanie i dokumentowanie uzyskiwanych wyników
  w celu oceny jakości handlowej,
 • opracowywanie procedur badawczych, wdrażanie nowych metod badawczych i ich walidacja oraz szacowanie niepewności pomiarów w celu rozszerzenia oferty analitycznej laboratorium,
 • utrzymywanie w gotowości analitycznej powierzonej nadzorowi aparatury pomiarowo-badawczej w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania analiz,
 • wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • ocena i interpretacja uzyskiwanych wyników badań,
 • uczestnictwo w planowaniu walidacji metod, sporządzanie zapotrzebowania na aparaturę, sprzęt i odczynniki, uczestnictwo w badaniach międzylaboratoryjnych oraz szkoleniach
  w celu utrzymania ciągłości pracy laboratorium.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca w siedzibie laboratorium,
- nie wymaga wysiłku fizycznego,
- wymaga stałej koncentracji. 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- narzędzia pracy: komputer, aparatura i sprzęt analityczny, praca z odczynnikami chemicznymi,
- stanowisko pracy zlokalizowane na parterze,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni 80 cm,
- istnieje podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo zapewniający dostęp do parteru budynku,
- budynek nie posiada windy.

Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne, biologiczne, biotechnologiczne lub technologia żywności
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • udokumentowane kompetencje do prowadzenia badań metodami chromatograficznymi
 • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w wykonywaniu badań metodami chromatograficznymi,
 • doświadczenie w badaniach artykułów rolno-spożywczych,
 • kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność współpracy w zespole i komunikatywność,
 • dobre opanowanie warsztatu chemii instrumentalnej i znajomość klasycznych technik analitycznych,
 • samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • dokument potwierdzający posiadanie kompetencji do prowadzenia badań metodami chromatograficznymi (np. ukończony kurs, program studiów, doświadczenie itp.)

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 15-06-2015

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach, ul. Zagnańska 91, 25-559 Kielce 

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatkę/kandydata. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 41 332 70 84.

data: 2015-06-03 05:29:28
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 169526

Data ukazania się ogłoszenia: 14-05-2015

Na stanowisko: specjalista

Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Data publikacji wyniku: 29-05-2015

Wybrany kandydat: Mariusz Wielgosz, Lublin

data: 2015-05-29 13:53:15
autor: Łukasz Reszke

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 168487

Data ukazania się ogłoszenia: 13-04-2015

Na stanowisko: asystent laboratoryjny

Nazwa i adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Data publikacji wyniku: 27-05-2015

Wybrany kandydat: Martyna Kołak, Poznań

data: 2015-05-27 10:01:49
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 169528

Data ukazania się ogłoszenia: 14 maja 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy inspektor

w Biurze Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych będących w kompetencji Biura oraz opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA i NSA na decyzje  i postanowienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych,
 • przygotowywanie dokumentacji do audytów, przeprowadzanie audytów oraz opracowywanie wniosków pokontrolnych oraz przygotowywanie projektów nakazów działań naprawczych związanych z funkcjonowaniem jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym,
 • monitoring i analiza danych i informacji dotyczących producentów w rolnictwie ekologicznym i producentów wytwarzających produkty z oznaczeniami ChNP ChOG i GTS,
 • opracowywanie projektów pism i wytycznych w zakresu rolnictwa ekologicznego i produktów z oznaczeniami ChNP ChOG i GTS,
 • udział w naradach, konferencjach i grupach roboczych w Polsce w celu reprezentowania Biura i GIJHARS,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z zakresu kompetencji Biura.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; wyjazdy służbowe związane z realizacją zadań, reprezentacja urzędu, wystąpienia publiczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.


Inne 
Nabór prowadzony jest na 2 stanowiska, w tym 1 ze stanowisk będzie obsadzone w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu rolnictwa, technologii żywności lub kierunków pokrewnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność analizy danych,
 • umiejętność komunikowania się (w mowie i w piśmie),
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego związanego z rolnictwem ekologicznym,
 • powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • znajomość wspólnotowych i krajowych regulacji prawnych w zakresie rolnictwa ekologicznego,
 • znajomość przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i KPA,
 • znajomość zasad dotyczących pobierania próbek żywności oraz zasad przeprowadzania badań laboratoryjnych żywności, umiejętność analizy i interpretacji ich wyników,
 • umiejętność przygotowywania prezentacji oraz prowadzenia wystąpień publicznych na konferencjach, naradach szkoleniowych lub w innych okolicznościach mających związek z realizacją zadań,
 • znajomość systemu zarządzania jakością, opartego na wymaganiach normy ISO 9001:2008,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (jeśli dotyczy), w szczególności doświadczenia zawodowego we wskazanym obszarze

Termin składania dokumentów: 25-05-2015

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "starszy inspektor BRE". 
Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 
Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.
Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 623 29 12

data: 2015-05-14 07:06:04
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 169526

Data ukazania się ogłoszenia: 14 maja 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw szkoleń i rozwoju w Biurze Kadr i Szkoleń

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie rocznego planu szkoleń dla pracowników GIJHARS z uwzględnieniem obszarów priorytetowych, indywidualnych programów rozwoju zawodowego pracowników, potrzeb szkoleniowych komórek organizacyjnych i środków finansowych przeznaczonych na szkolenia.
 • Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i rozwojem zawodowym pracowników GIJHARS (przygotowywanie planu wydatków na każdy miesiąc, przygotowywanie umów szkoleniowych, monitorowanie realizacji szkoleń, bieżąca analiza budżetu szkoleniowego w układzie zadaniowym i w podziale na paragrafy, dbanie o terminowe realizowanie płatności, gromadzenie i przetwarzanie danych).
 • Przygotowywanie pod względem technicznym i organizacyjnym szkoleń dla pracowników GIJHARS i IJHARS oraz przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników GIJHARS w zakresie kompetencji Biura Kadr i Szkoleń (np. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji, umiejętności interpersonalnych).
 • Przygotowywanie analiz, zestawień, sprawozdań i prezentacji multimedialnych
  z realizowanych zadań na potrzeby kierownictwa GIJHARS i KPRM.
 • Koordynacja i realizacja zadań związanych z procesem sporządzania pierwszej oceny oraz przebiegiem służby przygotowawczej w służbie cywilnej oraz udział w procesie wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników.
 • Prowadzenie spraw związanych z praktykami, stażami i wolontariatem w GIJHARS.
 • Prowadzenie biblioteki GIJHARS.
 • Prowadzenie spraw w języku angielskim, w ramach potrzeb, w Biurze Kadr i Szkoleń.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; wystąpienia publiczne, stres związany z obsługą klienta.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 

- użytkowanie sprzętu biurowego,

praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,

- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne 
Przewidywany czas zastępstwa – ok. 1,5 roku

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze szkoleń lub zarządzania zasobami ludzkimi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość zagadnień oraz przepisów prawnych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zgodnie z zakresem zadań na stanowisku, w tym w szczególności dotyczących organizacji szkoleń, indywidualnych programów rozwoju zawodowego oraz procesu pierwszej oceny w służbie cywilnej,
 • znajomość metod, narzędzi szkoleniowych,
 • doskonała znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz programów bazodanowych,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętności analityczne,
 • skuteczna komunikacja w mowie i w piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • samodzielność i rzetelność.

wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • udokumentowane umiejętności trenerskie,
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej lub szkoleniowej w administracji publicznej,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń i/lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
  w obszarze szkoleń lub zarządzania zasobami ludzkimi (długość i rodzaj),

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • · kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (jeśli dotyczy),
  w szczególności wykształcenia, doświadczenia zawodowego, znajomości języka angielskiego na poziomie B2).

Termin składania dokumentów: 21-05-2015

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "specjalista BKS". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 57

data: 2015-05-14 07:00:49
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 168953 
Data ukazania się ogłoszenia: 23-04-2015 
Na stanowisko: specjalista 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa 
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów 

data: 2015-05-14 06:55:09
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 169055

Data ukazania się ogłoszenia: 01 maja 2015 r.


Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Laboratorium Specjalistycznym w Kielcach

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Kielce, Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach, ul. Zagnańska 91, 25-559 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań próbek artykułów rolno-spożywczych przy zastosowaniu technik chromatograficznych oraz opracowywanie i dokumentowanie uzyskiwanych wyników w celu oceny jakości handlowej,
 • opracowywanie procedur badawczych, wdrażanie nowych metod badawczych i ich walidacja oraz szacowanie niepewności pomiarów w celu rozszerzenia oferty analitycznej laboratorium,
 • utrzymywanie w gotowości analitycznej powierzonej nadzorowi aparatury pomiarowo-badawczej w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania analiz,
 • wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • ocena i interpretacja uzyskiwanych wyników badań,
 • uczestnictwo w planowaniu walidacji metod, sporządzanie zapotrzebowania na aparaturę, sprzęt i odczynniki, uczestnictwo w badaniach międzylaboratoryjnych oraz szkoleniach w celu utrzymania ciągłości pracy laboratorium.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca w siedzibie laboratorium,
- nie wymaga wysiłku fizycznego,
- wymaga stałej koncentracji. 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- narzędzia pracy: komputer, aparatura i sprzęt analityczny, praca z odczynnikami chemicznymi,
- stanowisko pracy zlokalizowane na parterze,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni 80 cm,
- istnieje podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo zapewniający dostęp do parteru budynku,
- budynek nie posiada windy.
Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne, biologiczne, biotechnologiczne lub technologia żywności
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w wykonywaniu analiz fizykochemicznych z zastosowaniem technik chromatograficznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • udokumentowane zdobycie wiedzy z zakresu metod chromatograficznych
 • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych.

wymagania dodatkowe

 • kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność współpracy w zespole i komunikatywność,
 • dobre opanowanie warsztatu chemii instrumentalnej i znajomość klasycznych technik analitycznych,
 • samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się
  o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie
  o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • dokument potwierdzający wymagane 6 miesięczne doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze
 • dokument potwierdzający zdobycie wiedzy z zakresu metod chromatograficznych
  (np. ukończony kurs, program studiów itp.)

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 15-05-2015

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach, ul. Zagnańska 91,
25-559 Kielce 

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". 

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 
Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 41 332 70 84.

data: 2015-05-02 08:54:59
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 168953

Data ukazania się ogłoszenia: 23 kwietnia 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw szkoleń i rozwoju w Biurze Kadr i Szkoleń

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie rocznego planu szkoleń dla pracowników GIJHARS z uwzględnieniem obszarów priorytetowych, indywidualnych programów rozwoju zawodowego pracowników, potrzeb szkoleniowych komórek organizacyjnych i środków finansowych przeznaczonych na szkolenia.
 • Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i rozwojem zawodowym pracowników GIJHARS (przygotowywanie planu wydatków na każdy miesiąc, przygotowywanie umów szkoleniowych, monitorowanie realizacji szkoleń, bieżąca analiza budżetu szkoleniowego w układzie zadaniowym i w podziale na paragrafy, dbanie o terminowe realizowanie płatności, gromadzenie i przetwarzanie danych).
 • Przygotowywanie pod względem technicznym i organizacyjnym szkoleń dla pracowników GIJHARS i IJHARS oraz przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników GIJHARS w zakresie kompetencji Biura Kadr i Szkoleń (np. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji, umiejętności interpersonalnych).
 • Przygotowywanie analiz, zestawień, sprawozdań i prezentacji multimedialnych
  z realizowanych zadań na potrzeby kierownictwa GIJHARS i KPRM.
 • Koordynacja i realizacja zadań związanych z procesem sporządzania pierwszej oceny oraz przebiegiem służby przygotowawczej w służbie cywilnej oraz udział w procesie wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników.
 • Prowadzenie spraw związanych z praktykami, stażami i wolontariatem w GIJHARS.
 • Prowadzenie biblioteki GIJHARS.
 • Prowadzenie spraw w języku angielskim, w ramach potrzeb, w Biurze Kadr i Szkoleń.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; wystąpienia publiczne, stres związany z obsługą klienta.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 

- użytkowanie sprzętu biurowego,

praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,

- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne 
Przewidywany czas zastępstwa - powyżej 1 roku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze szkoleń lub zarządzania zasobami ludzkimi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość zagadnień oraz przepisów prawnych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zgodnie z zakresem zadań na stanowisku, w tym w szczególności dotyczących organizacji szkoleń, indywidualnych programów rozwoju zawodowego oraz procesu pierwszej oceny w służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość metod, narzędzi szkoleniowych,
 • doskonała znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz programów bazodanowych,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętności analityczne, umiejętność negocjowania,
 • skuteczna komunikacja w mowie i w piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • samodzielność i rzetelność.

wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • udokumentowane umiejętności trenerskie,
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej lub szkoleniowej w administracji publicznej,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj),

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (jeśli dotyczy), w szczególności wykształcenia, doświadczenia zawodowego, znajomości języka angielskiego na poziomie B2).

Termin składania dokumentów: 30-04-2015

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "specjalista BKS". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 57

 

data: 2015-04-23 05:34:20
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 167718 
Data ukazania się ogłoszenia: 06-03-2015 
Na stanowisko: starszy referent 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Data publikacji wyniku: 22-04-2015 
Wybrany kandydat: Paweł Flakiewicz, Warszawa

data: 2015-04-22 11:30:01
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 167815 
Data ukazania się ogłoszenia: 10-03-2015 
Na stanowisko: specjalista 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Data publikacji wyniku: 13-04-2015 
Wybrany kandydat: Agnieszka Małachowska, Warszawa 

data: 2015-04-13 12:34:31
autor: Łukasz Reszke

Ogłoszenie nr: 168487

Data ukazania się ogłoszenia: 13 kwietnia 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny
w Centralnym Laboratorium w Poznaniu

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Poznań, Centralne Laboratorium, ul. Reymonta 11/13, 
60-791 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem technik instrumentalnych GC, HPLC,
 • nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni (Pracownia Analiz Instrumentalnych)
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji,
- sporadyczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- narzędzia pracy: komputer, aparatura i sprzęt analityczny, praca z odczynnikami chemicznymi,
- obsługa monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pracowni mieszczącej się na I piętrze budynku,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- w budynku brak windy,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne, rolnicze, biologiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 miesiące doświadczenia zawodowego
  w obszarze analityki laboratoryjnej ze szczególnym uwzględnieniem analiz instrumentalnych (GC, HPLC)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • samodzielność, inicjatywa, rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób precyzyjny i zwięzły,
 • umiejętność obsługi komputera z uwzględnieniem pakietu Office.

wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania w akredytowanym laboratorium badawczym w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się
  o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie
  o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie
  o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie we wskazanym obszarze
  (np. zaświadczenie, zakres obowiązków, opis stanowiska)

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 23-04-2015

Miejsce składania dokumentów: Centralne Laboratorium GIJHARS, ul. Reymonta 11/13 
60-791 Poznań 

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi
w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału
w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (061) 867-90-34

 

data: 2015-04-13 09:27:59
autor: Łukasz Reszke

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 167832 
Data ukazania się ogłoszenia: 10-03-2015 
Na stanowisko: inspektor 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Status: nabór zakończony wyborem kandydata 
Data publikacji wyniku: 09-04-2015 
Wybrany kandydat: Anna Kordalska, Warszawa 

data: 2015-04-09 09:53:28
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 167832

Data ukazania się ogłoszenia: 10 marca 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Biurze Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych będących w kompetencji Wydziału Rolnictwa Ekologicznego oraz opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA i NSA na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych,
 • opracowywanie projektów rozwiązań problemów o charakterze ogólnoinspekcyjnym, poprzez udzielanie odpowiedzi na karty problemowe wysyłane przez wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • przygotowywanie dokumentacji do audytów, przeprowadzanie audytów oraz opracowywanie wniosków pokontrolnych,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z zakresu kompetencji Wydziału Rolnictwa Ekologicznego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; wyjazdy służbowe związane z realizacją zadań, reprezentacja urzędu, wystąpienia publiczne, stres związany z obsługą klienta.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.
Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • ukończony co najmniej 6 semestr studiów w zakresie prawa, program studiów powinien obejmować przedmioty z zakresu prawa żywnościowego,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność pisemnego komunikowania się,
 • umiejętność wysławiania się,
 • umiejętność analizy,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • znajomość wspólnotowych i krajowych regulacji prawnych w zakresie rolnictwa ekologicznego,
 • znajomość przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i KPA,
 • umiejętność przygotowywania prezentacji oraz prowadzenia wystąpień publicznych na konferencjach, naradach szkoleniowych lub w innych okolicznościach mających związek z realizacją zadań,
 • znajomość systemu zarządzania jakością, opartego na wymaganiach normy ISO 9001:2008,
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego, rozumianego jako praktyka w zakresie wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie studiów z zakresu nauk prawnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokument potwierdzający ukończony co najmniej 6 semestr studiów w zakresie prawa
 • kopie dokumentów potwierdzających odbycie praktyki w zakresie wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie studiów z zakresu nauk prawnych (jeśli dotyczy)

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 20-03-2015

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "inspektor BRE". 
Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.
Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 05

data: 2015-03-10 06:26:37
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 167815

Data ukazania się ogłoszenia: 10 marca 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw kontroli wewnętrznej, skarg i wniosków w Biurze Kontroli Wewnętrznej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli planowych w komórkach organizacyjnych GIJHARS oraz WIJHARS,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Głównego Inspektora JHARS,
 • uczestnictwo w opracowywaniu informacji zbiorczych o wynikach kontroli wewnętrznych,
 • opracowywanie okresowych sprawozdań z zakresu skarg i wniosków,
 • uczestnictwo w opracowywaniu rocznego sprawozdania z działalności IJHARS,
 • aktualizacja procedury dotyczącej rozpatrywania skarg i wniosków.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; wyjazdy służbowe związane z realizacją zadań, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, stres związany z obsługą klienta zewnętrznego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne - przewidywany czas zastępstwa – minimum 1 rok
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe rolnicze lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
  w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, w tym umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • umiejętność pracy w zespole,

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w komórce organizacyjnej ds. kontroli wewnętrznej lub audytu,
 • znajomość systemu zarządzania jakością, opartego na wymaganiach normy PN-EN-ISO 9001:2009,
 • znajomość przepisów w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, w tym ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 20-03-2015

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "specjalista BKW". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 37

data: 2015-03-10 06:24:51
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 167718

Data ukazania się ogłoszenia: 06 marca 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw współpracy międzynarodowej w Biurze Współpracy Międzynarodowej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wsparcie w prowadzeniu współpracy z międzynarodowymi organizacjami standaryzacyjnymi w dziedzinie żywności we wskazanych obszarach, prowadzenie aktualizacji przepisów Unii Europejskiej oraz realizacja zadań związanych ze służbowymi delegacjami zagranicznymi pracowników GIJHARS, w tym:
 • pomoc w prowadzeniu współpracy z Grupą Roboczą Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych oraz jej Sekcji Branżowych (WP.7 EKG/ONZ) oraz z Systemem OECD Stosowania Międzynarodowych Norm dla Owoców i Warzyw,
 • przygotowywanie projektów korespondencji związanej z: opiniowaniem dokumentów Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO i formułowaniem stanowisk Polski do tych dokumentów; przygotowaniami polskich delegatów na spotkania KKŻ FAO/WHO, utrzymywaniem kontaktów z polskimi instytucjami współpracującymi z Punktem Kontaktowym KKŻ FAO/WHO dla Polski w określonym zakresie,
 • koordynacja udziału pracowników GIJHARS w pracach ciał pomocniczych Unii Europejskiej i aktualizacja przepisów Unii Europejskiej,
 • prace związane z realizacją służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników, w tym gromadzenie i analizowanie pełnej dokumentacji związanej z zagranicznymi wyjazdami służbowymi.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 

- użytkowanie sprzętu biurowego,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,

- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami. 

Inne : Przewidywany czas zastępstwa - minimum 1 rok

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z prawodawstwem Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie żywności,
 • podstawowa znajomość zasad funkcjonowania polskiej administracji publicznej i systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce,
 • łatwość formułowania wypowiedzi na piśmie,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym w mowie i piśmie (co najmniej B2 potwierdzona stosownym certyfikatem),
 • umiejętności analityczne,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz Internetu,
 • samodzielność,
 • rzetelność,
 • umiejętności interpersonalne – praca w zespole, komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • studia na kierunku: technologia żywności, towaroznawstwo, rolnictwo lub pokrewne,
 • znajomość zasad współpracy międzynarodowej, obycie w kontaktach z ekspertami zagranicznymi,
 • znajomość zasad pracy w Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001,
 • znajomość drugiego języka oficjalnego UE na poziomie dobrym,
 • dobra organizacja pracy,
 • kreatywność i inicjatywa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (zaświadczenie lub świadectwo pracy),
 • kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym w mowie i piśmie (co najmniej B2)

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające bycie studentem lub dyplom ukończenia studiów na kierunkach wymienionych w wymaganiach dodatkowych.

Termin składania dokumentów: 20-03-2015

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "starszy referent BWM".  Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 02

 

data: 2015-03-06 06:25:06
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 166991 
Data ukazania się ogłoszenia: 13-02-2015 
Na stanowisko: inspektor 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Status: nabór zakończony - żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych 

data: 2015-03-02 15:07:25
autor: Jakub Bogatko

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 166845 
Data ukazania się ogłoszenia: 11-02-2015 
Na stanowisko: starszy specjalista 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie ,

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Status: nabór zakończony - nie zgłosił się żaden kandydat 
 

 

data: 2015-03-02 15:06:03
autor: Jakub Bogatko

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 165211

Data ukazania się ogłoszenia: 15-12-2014

Na stanowisko: inspektor

Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Status: nabór zakończony wyborem kandydata

Data publikacji wyniku: 27-02-2015

Wybrany kandydat: Piotr Węglicki, Warszawa

data: 2015-02-27 10:03:18
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 166991

Data ukazania się ogłoszenia: 13 lutego 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Biurze Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych będących w kompetencji Wydziału Rolnictwa Ekologicznego oraz opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA i NSA na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych,
 • opracowywanie projektów rozwiązań problemów o charakterze ogólnoinspekcyjnym, poprzez udzielanie odpowiedzi na karty problemowe wysyłane przez wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • przygotowywanie dokumentacji do audytów, przeprowadzanie audytów oraz opracowywanie wniosków pokontrolnych,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z zakresu kompetencji Wydziału Rolnictwa Ekologicznego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; wyjazdy służbowe związane z realizacją zadań, reprezentacja urzędu, wystąpienia publiczne, stres związany z obsługą klienta.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.
Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • ukończony co najmniej 6 semestr studiów w zakresie prawa, program studiów powinien obejmować przedmioty z zakresu prawa żywnościowego,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność pisemnego komunikowania się,
 • umiejętność wysławiania się,
 • umiejętność analizy,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • znajomość wspólnotowych i krajowych regulacji prawnych w zakresie rolnictwa ekologicznego,
 • znajomość przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i KPA,
 • umiejętność przygotowywania prezentacji oraz prowadzenia wystąpień publicznych na konferencjach, naradach szkoleniowych lub w innych okolicznościach mających związek z realizacją zadań,
 • znajomość systemu zarządzania jakością, opartego na wymaganiach normy ISO 9001:2008,
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego, rozumianego jako praktyka w zakresie wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie studiów z zakresu nauk prawnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokument potwierdzający ukończony co najmniej 6 semestr studiów w zakresie prawa
 • kopie dokumentów potwierdzających odbycie praktyki w zakresie wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie studiów z zakresu nauk prawnych (jeśli dotyczy)

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 23-02-2015

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "inspektor BRE". 
Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 
Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.
Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 05

data: 2015-02-13 11:22:33
autor: Jakub Bogatko

Ogłoszenie nr: 166845

Data ukazania się ogłoszenia: 11 lutego 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista

w Biurze Współpracy Międzynarodowej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-        Prowadzenie współpracy z międzynarodowymi organizacjami standaryzacyjnymi w dziedzinie żywności we wskazanych obszarach, prowadzenie aktualizacji przepisów Unii Europejskiej oraz realizacja zadań związanych ze służbowymi delegacjami zagranicznymi pracowników GIJHARS, w tym:

-        prowadzenie współpracy z Grupą Roboczą Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych oraz jej Sekcji Branżowych (WP.7 EKG/ONZ) w celu zapewnienia aktywnego udziału Polski w pracach tej organizacji;

-        prowadzenie współpracy z Komisją Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w ramach prac Punktu Kontaktowego - opiniowanie dokumentów kodeksowych, koordynacja przygotowań polskich delegatów na spotkania kodeksowe, formułowanie ostatecznych projektów polskich stanowisk do dokumentów kodeksowych w celu zapewnienia aktywnego udziału Polski w pracach tej organizacji;

-        prowadzenie współpracy z Systemem OECD Stosowania Międzynarodowych Norm dla Owoców i Warzyw w celu zapewnienia aktywnego udziału Polski w pracach tej organizacji;

-        koordynacja udziału pracowników GIJHARS w pracach ciał pomocniczych Unii Europejskiej, prace związane z wdrażaniem przepisów zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej i inne zadania w celu realizacji bieżących zadań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej;

-        aktywny udział w spotkaniach organizacji międzynarodowych związanych z zakresem kompetencji Inspekcji (Grupa Robocza Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ
ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych, Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO i jej Komitety, Grupa Robocza Rady Unii Europejskiej ds. Codex Alimentarius) w celu reprezentowania Polski na powyższych forach;

-        prowadzenie bieżących kontaktów Głównego Inspektoratu z zagranicą, prace związane z realizacją służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników, w celu właściwego planowania wyjazdów, gromadzenia i analizowania pełnej dokumentacji związanej z zagranicznymi wyjazdami służbowymi, w tym sprawozdań z wyjazdów zagranicznych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; wyjazdy służbowe, reprezentacja urzędu, wystąpienia publiczne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- użytkowanie sprzętu biurowego,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,

- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe technologia żywności, towaroznawstwo, rolnictwo lub pokrewne doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej oraz powyżej 1 roku w obszarze współpracy międzynarodowej

pozostałe wymagania niezbędne:

-        znajomość zagadnień związanych z prawodawstwem Unii Europejskiej szczególnie w zakresie żywności,

-        znajomość zasad funkcjonowania polskiej administracji publicznej i systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce,

-        łatwość formułowania wypowiedzi na piśmie,

-        znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym w mowie i piśmie,

-        umiejętności analityczne,

-        biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz Internetu,

-        samodzielność,

-        rzetelność,

-        umiejętności interpersonalne – praca w zespole, obycie w kontaktach z ekspertami zagranicznymi,

-        umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

-        wymagania dodatkowe

-        znajomość zasad współpracy międzynarodowej oraz współpracy z zagranicą w instytucjach państwowych,

-        znajomość zasad pracy w Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001,

-        znajomość drugiego języka oficjalnego UE na poziomie dobrym,

-        dobra organizacja pracy,

-        kreatywność i inicjatywa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-        życiorys i list motywacyjny

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

-        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

-        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

-        kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

-        kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz w obszarze współpracy międzynarodowej

Inne dokumenty i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność -
w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 20-02-2015

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje: Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione
w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy
o umieszczenie na ofercie dopisku "starszy specjalista BWM".

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 02

data: 2015-02-11 22:28:11
autor: Jakub Bogatko

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 166059 
Data ukazania się ogłoszenia: 16-01-2015 
Na stanowisko: specjalista 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: Warszawa, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Data publikacji wyniku: 30-01-2015 
Wybrany kandydat: Andrzej Skrobiszewski, Złoczew 

data: 2015-01-30 14:14:26
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 165661 
Data ukazania się ogłoszenia: 31-12-2014 
Na stanowisko: asystent laboratoryjny 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Status: nabór zakończony 
Data publikacji wyniku: 27-01-2015 
Wybrany kandydat: Justyna Świtka, Gdańsk 

data: 2015-01-27 12:43:21
autor: Agnieszka Jedynak

16.01.2015 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 165925 
Data ukazania się ogłoszenia: 13-01-2015 
Na stanowisko: starszy inspektor 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa 
Status: anulowano nabór 
Uzasadnienie: W związku ze zmianami kadrowymi ustała przyczyna organizowania naboru.

 

data: 2015-01-16 09:54:04
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 166059

Data ukazania się ogłoszenia: 16 stycznia 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw nadzoru nad laboratoriami w Biurze Orzecznictwa, Legislacji i Laboratoriów

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Warszawa, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- Przedstawianie wniosków wynikających z analizy zapotrzebowania poszczególnych biur GIJHARS na wykonywanie analiz laboratoryjnych przez laboratoria oraz opracowywanie planów działań z uwzględnieniem zakresu i ilości próbek do badań w celu ich prawidłowego rozdzielenia pomiędzy poszczególne laboratoria.

- Przedstawianie wniosków wynikających z gromadzonych i aktualizowanych danych dotyczących laboratoriów w zakresie: możliwości analitycznych, stanu zatrudnienia w laboratoriach i kwalifikacji personelu, wykorzystania sprzętu, warunków lokalowych, możliwości szkoleniowych oraz zakresu akredytacji w celu posiadania aktualnej
i rzetelnej informacji dotyczących laboratoriów.

- Sprawdzanie i przedstawianie wniosków ze sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności analitycznej laboratoriów w celu sprawowania prawidłowego nadzoru nad laboratoriami.

- Rozwiązywanie problemów o charakterze ogólnoinspekcyjnym poprzez sporządzanie notatek służbowych oraz odpowiedzi na karty problemowe w celu właściwego postępowania podczas wykonywanych badań w laboratoriach.

- Realizacja zadań związanych z nadzorem nad laboratoriami poprzez wizytacje w laboratoriach w celu zaznajomienia się z nimi i przedstawianie wniosków do strategii funkcjonowania laboratoriów.

- Monitorowanie prac w laboratoriach związanych z systemem zarządzania jakością i rozszerzeniem zakresu ich akredytacji zgodnie ze specjalizacją w celu zwiększenia ilości w laboratoriach metodyk badawczych objętych akredytacją.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, 
- wyjazdy służbowe głównie transportem kolejowym,
- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, 
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami. 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe chemiczne lub biotechnologiczne lub technologia rolno-spożywcza

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli jakości artykułów rolno - spożywczych

pozostałe wymagania niezbędne:

- Znajomość systemu zarządzania jakością.

- Znajomość funkcjonowania rynków rolnych i przepisów prawa żywnościowego.

- Wiedza w zakresie technologii produkcji artykułów rolno – spożywczych.

- Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz Internetu.

- Umiejętność pracy w zespole.

- Skuteczna komunikacja ustna i pisemna.

wymagania dodatkowe

- Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

- Znajomość technik statystycznych.

- Znajomość metod analitycznych i instrumentalnych stosowanych przy ocenie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- dokument poświadczający wymagane doświadczenie zawodowe w obszarze kontroli jakości artykułów rolno-spożywczych

- dokument potwierdzający znajomość systemu zarządzania jakością

Termin składania dokumentów: 22-01-2015

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30.

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "specjalista BOL".

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 
Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
nr. tel. 022 623 29 29.

 

data: 2015-01-16 09:49:39
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 2213 
Data ukazania się ogłoszenia: 07-11-2014 
Na stanowisko: dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Status: nabór zakończony 
Data publikacji wyniku: 13-01-2015 
Wybrany kandydat: Agnieszka Bukowska-Woźniak, Warszawa 

data: 2015-01-13 11:11:33
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 165925

Data ukazania się ogłoszenia: 13 stycznia 2015 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych będących w kompetencji Wydziału Rolnictwa Ekologicznego oraz opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA i NSA na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych,
 • opracowywanie projektów rozwiązań problemów o charakterze ogólnoinspekcyjnym, poprzez udzielanie odpowiedzi na karty problemowe wysyłane przez wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • przygotowywanie dokumentacji do audytów, przeprowadzanie audytów oraz opracowywanie wniosków pokontrolnych,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z zakresu kompetencji Wydziału Rolnictwa Ekologicznego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; wyjazdy służbowe związane z realizacją zadań, reprezentacja urzędu, wystąpienia publiczne, stres związany z obsługą klienta.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.
Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego rozumianego jako praktyka w zakresie wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie studiów z zakresu nauk prawnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • program studiów powinien obejmować przedmioty z zakresu prawa żywnościowego,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność pisemnego komunikowania się,
 • umiejętność wysławiania się,
 • umiejętność analizy,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rolnictwie ekologicznym,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • znajomość wspólnotowych regulacji prawnych w zakresie rolnictwa ekologicznego,
 • znajomość przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i KPA,
 • umiejętność przygotowywania prezentacji oraz prowadzenia wystąpień publicznych na konferencjach, naradach szkoleniowych lub w innych okolicznościach mających związek z realizacją zadań,
 • znajomość systemu zarządzania jakością, opartego na wymaganiach normy ISO 9001:2008,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających odbycie praktyki w zakresie wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie studiów z zakresu nauk prawnych

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 19-01-2015

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "starszy inspektor BRE". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 05

Dyrektor Generalny
Ewa Krzyżewska-Kuran

data: 2015-01-13 06:29:34
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 164786 
Data ukazania się ogłoszenia: 25-11-2014 
Na stanowisko: asystent laboratoryjny 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 
Wybrany kandydat: Elżbieta Chilczuk, Podedwórze 
Data publikacji wyniku: 07-01-2015 

 

data: 2015-01-07 14:24:26
autor: Łukasz Reszke

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 164861 
Data ukazania się ogłoszenia: 28-11-2014 
Na stanowisko: specjalista 
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
Adres urzędu: Warszawa, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 

Status: nabór zakończony 
Data publikacji wyniku: 31-12-2014 
Wybrany kandydat: Renata Swandzikowska, Warszawa 

data: 2014-12-31 12:40:28
autor: Łukasz Reszke

Ogłoszenie nr: 165661

Data ukazania się ogłoszenia: 31 grudnia 2014 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Pracowni Sensorycznej w Laboratorium Specjalistycznym w Gdyni

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Gdynia

Laboratorium Specjalistyczne w Gdyni
Al. J. Piłsudskiego 8/12 
81-378 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- wykonywanie badań organoleptycznych/sensorycznych artykułów rolno-spożywczych,

- nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,

- wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni,
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji,
- sporadyczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- obsługa monitorów ekranowych poniżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy wymaga pracy w pracowniach mieszczących się na parterze i I piętrze budynku,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- w budynku znajduje się winda towarowo-osobowa,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Inne
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, chemiczne bądź biologiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu badań organoleptycznych,
 • samodzielność, inicjatywa, rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • umiejętność obsługi komputera w pakiecie Office.

wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu zarządzania funkcjonującego w akredytowanym laboratorium badawczym,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • dokument poświadczający wymagane doświadczenie w wykonywaniu badań organoleptycznych

Inne dokumenty i oświadczenia

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 07-01-2015

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Gdyni,
Al. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 660 75 20.

Dyrektor Generalny

Ewa Krzyżewska-Kuran

data: 2014-12-31 10:20:04
autor: Agnieszka Jedynak
 • Ogłoszenie nr: 165211
 • Data ukazania się ogłoszenia: 15 grudnia 2014 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw informatyki
 • w Wydziale Informatyki w Biurze Administracji
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestrowanie i bieżąca obsługa zgłoszeń i incydentów,
 • rozwiązywanie problemów informatycznych zgłaszanych przez użytkowników końcowych,
 • monitorowanie i nadzór nad terminowością realizacji zgłoszeń i incydentów,
 • współpraca z innymi osobami w zespole,
 • współpraca z wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi,
 • składanie i koordynacja zamówień na sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie,
 • aktualizacja bazy wiedzy rozwiązań technicznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny, stres związany z obsługą klienta.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  - użytkowanie sprzętu biurowego, komputera,
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
  - GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładzinyantypoślizgowej, dostosowanie toalet,
  - budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze wsparcia informatycznego użytkownika końcowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość systemów operacyjnych Windows (XP/7/8) oraz pakietu Microsoft Office,
  • znajomość usługi Active Directory,
  • znajomość technologii LAN/WAN oraz protokołu TCP/IP,
  • asertywność,
  • komunikatywność,
  • odpowiedzialność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
  • podstawowa znajomość języka angielskiego.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym,
 • doświadczenie w pierwszej linii wsparcia Service Desk,
 • posiadanie certyfikatów potwierdzających kompetencje w zakresie technologii IT,
 • znajomość zagadnień ITIL,
 • doświadczenie zawodowe -1 rok w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

31-12-2014

Miejsce składania dokumentów:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "inspektor BAD".
Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.
Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 63

data: 2014-12-15 12:10:14
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 164861

Data ukazania się ogłoszenia: 28 listopada 2014 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw prawnych
w Biurze Orzecznictwa, Legislacji i Laboratoriów

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Warszawa, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w związku z odwołaniami od decyzji wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz projektów postanowień Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w związku z zażaleniami na postanowienia wojewódzkich inspektorów.

-Opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA i NSA na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

-Opracowywanie projektów rozwiązań problemów o charakterze ogólnoinspekcyjnym, poprzez udzielanie odpowiedzi na karty problemowe wysyłane przez wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

-Prowadzenie rejestrów: odwołań, zażaleń oraz skarg, a także sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań w tym zakresie.

-Wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z zakresu kompetencji Wydziału Prawnego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- wyjazdy służbowe,
- reprezentowanie urzędu przed sądami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- użytkowanie sprzętu biurowego,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

- wyjazdy służbowe głównie transportem kolejowym,

- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,

- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe rolnicze lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność przekazywania informacji,
 • umiejętność zgłaszania konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu.

wymagania dodatkowe

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów prawa żywnościowego polskiego i wspólnotowego,
 • znajomość przepisów dotyczących nawozów i nawożenia,
 • wykształcenie z zakresu systemu zarządzania jakością, opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2008, doskonalące dla audytora wewnętrznego,
 • doświadczenie w obszarze kontroli jakości artykułów rolno-spożywczych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 04-12-2014

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30.

Inne informacje: Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione
w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy
o umieszczenie na ofercie dopisku "specjalista BOL". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 022 623 29 29.

data: 2014-11-28 14:22:31
autor: Łukasz Reszke

Ogłoszenie nr: 164786

Data ukazania się ogłoszenia: 25 listopada 2014 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Laboratorium Specjalistycznym w Lublinie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Lublin

Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych w ramach analiz klasycznych oraz analiz instrumentalnych,
 • nadzorowanie wyposażenia pomiarowo-badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników,
 • opracowywanie i dokumentowanie wyników badań,
 • wdrażanie i weryfikowanie nowych metod badawczych,
 • utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w siedzibie Laboratorium - pomieszczenia laboratorium chemicznego, nie wymaga wysiłku fizycznego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

-narzędzia pracy: aparatura i sprzęt analityczny, komputer,

-praca z odczynnikami chemicznymi,

-wymaga stałej koncentracji,

-pomieszczenia laboratoryjne usytuowane na parterze i w piwnicy 2-piętrowego budynku,

-brak windy,

-brak barier uniemożliwiających wejście do budynku osobom na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Nowy Świat,

-drzwi do pomieszczeń laboratoryjnych o szerokości 90 cm,

-na poziomie parteru toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, pozostałe toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe chemiczne, rolnicze, biologiczne lub pokrewne

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze analityki laboratoryjnej w branży rolno-spożywczej

pozostałe wymagania niezbędne

- praktyczna znajomość technik analitycznych,

- praktyczna znajomość obsługi podstawowych urządzeń laboratoryjnych,

- dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Microsoft Office,

- komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025,
 • kreatywność, inicjatywa w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność,
 • doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 01-12-2014

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny".

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
nr tel. 081 743 81 01.

Dyrektor Generalny
Ewa Krzyżewska-Kuran

 

data: 2014-11-25 06:21:35
autor: Agnieszka Jedynak

Numer ogłoszenia: 2213

Data ukazania się ogłoszenia: 7 listopada 2014 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej: dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą biura i zarządzanie pracownikami w celu zapewnienia sprawnej, terminowej i właściwej realizacji regulaminowych zadań Biura Kontroli Wewnętrznej,
 • nadzór nad realizacją zadań z zakresu kontroli wewnętrznej przeprowadzanej
  w jednostkach organizacyjnych IJHARS i komórkach organizacyjnych GIJHARS, w tym: planowanie zadań, przygotowywanie programów planowych kontroli wewnętrznych, nadzór nad wykonywaniem kontroli zgodnie z harmonogramem, nadzór nad opracowywaniem okresowych informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Biuro,
 • prowadzenie kontroli doraźnych w celu rozpatrzenia skarg na działalność jednostek organizacyjnych IJHARS i komórek organizacyjnych GIJHARS oraz przygotowywanie dokumentacji pokontrolnej w tym zakresie,
 • nadzór nad realizacją zadań związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków kierowanych do Głównego Inspektora oraz opracowywaniem sprawozdań w zakresie sposobu rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do IJHARS, na podstawie dokumentów Głównego Inspektoratu i wojewódzkich inspektoratów JHARS,
 • nadzór nad opracowywaniem rocznych i kwartalnych sprawozdań z realizacji ustawowych zadań IJHARS na podstawie danych przekazywanych przez wojewódzkie inspektoraty JHARS i komórki organizacyjne GIJHARS,
 • koordynacja prac związanych z budową Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: wyjazdy służbowe, wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- użytkowanie sprzętu biurowego,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,

- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy:

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
 • co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym w obszarze gospodarki żywnościowej lub w obszarze kontroli wewnętrznej lub audytu,
 • znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • bardzo dobra znajomość problematyki związanej z kontrolą w jednostkach administracji rządowej oraz znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej w Polsce,
 • bardzo dobra znajomość systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce oraz prawodawstwa Unii Europejskiej dotyczącego obrotu i kontroli żywności,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych, znajomość zasad techniki prawodawczej oraz umiejętność przekładania przepisów prawa na procedury i zarządzenia wewnętrzne,
 • znajomość ustaw: o kontroli w administracji publicznej, o swobodzie działalności, o administracji samorządowej, o służbie cywilnej, o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość przepisów prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego,
 • wiedza z zakresu zarządzania, w szczególności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • posiadanie kompetencji kierowniczych (zarządzanie personelem i zasobami, planowanie i myślenie analityczne i syntetyczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja),
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” albo zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.

p o ż ą d a n e

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku związanym
  z gospodarką żywnościową lub ukończone studia podyplomowe na powyższym kierunku,
 • doświadczenie w kierowaniu komórką kontroli wewnętrznej lub audytu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • doświadczenie w opracowywaniu i realizacji wewnętrznych kontroli oraz sporządzaniu dokumentów z kontroli,
 • wiedza z zakresu efektywnego i racjonalnego wykorzystania czasu pracy przez podległych pracowników, budowania relacji z tzw. trudnym klientem,
 • znajomość systemu zarządzania jakością.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz wymagane doświadczenie zawodowe w obszarze wskazanym w ogłoszeniu,
 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej),
 • oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie w s. c. przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24.08.2006 r. o s. c. (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z 21.11.2008 o s. c.),
 • kandydat może złożyć referencje dotyczące jego dotychczasowej działalności zawodowej,

Informacje o metodach i technikach naboru

 • weryfikacja aplikacji pod kątem spełniania wymagań formalnych,
 • pisemny test wiedzy/ sprawdzian umiejętności,
 • przygotowanie prezentacji multimedialnej na wskazany temat,
 • rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzeniu podlegają: doświadczenie zawodowe, kompetencje kierownicze oraz pozostałe wymagania.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do 18.11.2014 r.

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Adres korespondencyjny jw.

Inne informacje

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku „nabór - dyrektor BKW”. Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Pisemny test wiedzy/ sprawdzian umiejętności jest I etapem postępowania kwalifikacyjnego w GIJHARS. Warunkiem przejścia do drugiego etapu, którym jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na wskazany temat, jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 37 lub 022 623 29 57.

 

 

/Ewa Krzyżewska-Kuran/

Dyrektor Generalny GIJHARS

 

data: 2014-11-07 06:22:50
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 161395
Data ukazania się ogłoszenia: 02-07-2014
Na stanowisko: starszy specjalista
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Status: nabór zakończony - bez wyboru kandydata
Uzasadnienie: Żaden z kandydatów nie spełniał w sposób zadowalający wymagań stawianych na stanowisku pracy

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 161400
Data ukazania się ogłoszenia: 02-07-2014
Na stanowisko: główny specjalista
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby): 1
Data publikacji wyniku: 17-07-2014
Wybrany kandydat: Agnieszka Jeżewska, Warszawa

data: 2014-07-17 08:39:07
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 161400

Data ukazania się ogłoszenia: 02 lipca 2014 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw księgowości budżetowej w Biurze Budżetowo-Rachunkowym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych GIJHARS w zakresie sprzedaży, operacji kasowych
  i poleceń księgowania,
 • sprawdzanie rzetelności i poprawności zapisów księgowych ujętych w księgach rachunkowych poprzez uzgadnianie obrotów kont analitycznych z kontami syntetycznymi, uzgadnianie i analiza obrotów i sald kont rozrachunkowych oraz sporządzanie i wysyłanie do kontrahentów wyciągów z kont w celu uzgodnienia sald rozrachunkowych, ustalenie różnic, ich wyjaśnienie i ujęcie w księgach rachunkowych,
 • terminowe wysyłanie do zobowiązanych wezwań do zapłaty, upomnień oraz podejmowanie w stosunku do nich czynności zmierzających do wyegzekwowania zobowiązania w drodze egzekucji,
 • prowadzenie spraw sądowo-komorniczych,
 • współpraca z radcą prawnym w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
 • kwartalne naliczanie i bieżące rozliczanie odsetek oraz terminowe dokonywanie zwrotu nadpłat dochodów,
 • przygotowanie materiałów i sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wykonania dochodów budżetowych i należności oraz sprawozdań finansowych,
 • kompletowanie i przechowywanie dowodów księgowych należących do zbioru dokumentacji GIJHARS na ogólnych zasadach z uwzględnieniem czasu ich przechowywania.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, stres związany z obsługą klienta zewnętrznego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

-        użytkowanie sprzętu biurowego,

-        praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

-        praca przy programach finansowo-księgowych,

-        GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,

- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości i finansów publicznych na stanowisku ds. księgowości, finansów publicznych i windykacji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, aktów wykonawczych w zakresie rachunkowości budżetowej, przepisów o prowadzeniu egzekucji.
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • łatwość przyswajania nowych zagadnień

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, specjalność: rachunkowość i finanse,
 • znajomość programów finansowo-księgowych oraz pakietu MS Office,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie
  o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 08-07-2014

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "główny specjalista BBR". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 43

Dyrektor Generalny
Ewa Krzyżewska-Kuran

Ogłoszenie nr: 161395

Data ukazania się ogłoszenia: 02 lipca 2014 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw księgowości budżetowej w Biurze Budżetowo-Rachunkowym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych GIJHARS w zakresie sprzedaży, operacji kasowych
  i poleceń księgowania,
 • sprawdzanie rzetelności i poprawności zapisów księgowych ujętych w księgach rachunkowych poprzez uzgadnianie obrotów kont analitycznych z kontami syntetycznymi, uzgadnianie i analiza obrotów i sald kont rozrachunkowych oraz sporządzanie i wysyłanie do kontrahentów wyciągów z kont w celu uzgodnienia sald rozrachunkowych, ustalenie różnic, ich wyjaśnienie i ujęcie w księgach rachunkowych,
 • terminowe wysyłanie do zobowiązanych wezwań do zapłaty, upomnień oraz podejmowanie w stosunku do nich czynności zmierzających do wyegzekwowania zobowiązania w drodze egzekucji,
 • prowadzenie spraw sądowo-komorniczych,
 • współpraca z radcą prawnym w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
 • kwartalne naliczanie i bieżące rozliczanie odsetek oraz terminowe dokonywanie zwrotu nadpłat dochodów,
 • przygotowanie materiałów do sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie wykonania dochodów budżetowych i należności oraz sprawozdań finansowych,
 • kompletowanie i przechowywanie dowodów księgowych należących do zbioru dokumentacji GIJHARS na ogólnych zasadach z uwzględnieniem czasu ich przechowywania.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, stres związany z obsługą klienta zewnętrznego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

-        użytkowanie sprzętu biurowego,

-        praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

-        praca przy programach finansowo-księgowych,

- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,

- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości i finansów publicznych na stanowisku ds. księgowości, finansów publicznych i windykacji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, aktów wykonawczych w zakresie rachunkowości budżetowej, przepisów o prowadzeniu egzekucji.
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • łatwość przyswajania nowych zagadnień

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, specjalność: rachunkowość i finanse,
 • znajomość programów finansowo-księgowych oraz pakietu MS Office,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 08-07-2014

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "starszy specjalista BBR". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 43

Dyrektor Generalny
Ewa Krzyżewska-Kuran

data: 2014-07-02 10:25:21
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 159277

Data ukazania się ogłoszenia: 09-04-2014

Na stanowisko: asystent laboratoryjny

Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Status: nabór zakończony - bez wyboru kandydata

Uzasadnienie: Żaden z kandydatów nie spełnił warunku zaliczenia testu wiedzy (nie uzyskał w I etapie naboru wyniku minimum 60% poprawnych odpowiedzi).

data: 2014-05-06 08:28:54
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 158840

Data ukazania się ogłoszenia:
21-03-2014

Na stanowisko: asystent laboratoryjny

Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Status: nabór zakończony

Wybrany kandydat: Edyta Obara, Świdnik

Data publikacji wyniku: 29-04-2014

data: 2014-04-29 10:04:16
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 158864

Data ukazania się ogłoszenia: 21-03-2014

Na stanowisko: asystent laboratoryjny

Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Status: nabór zakończony

Wybrany kandydat: Zbigniew Muliński, Szczecin

Data publikacji wyniku: 23-04-2014

data: 2014-04-23 12:05:18
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 159277

Data ukazania się ogłoszenia: 09 kwietnia 2014 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Pracowni Sensorycznej w Laboratorium Specjalistycznym w Gdyni

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Gdynia, Laboratorium Specjalistyczne w Gdyni Al. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań organoleptycznych/sensorycznych artykułów rolno-spożywczych,
 • nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni,
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji,
- sporadyczne wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- obsługa monitorów ekranowych poniżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy wymaga pracy w pracowniach mieszczących się na parterze i I piętrze budynku,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- w budynku znajduje się winda towarowo-osobowa,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, chemiczne bądź biologiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 miesiące doświadczenia zawodowego
  w wykonywaniu badań organoleptycznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • samodzielność, inicjatywa, rzetelność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • umiejętność obsługi komputera w pakiecie Office.

wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania funkcjonującego w akredytowanym laboratorium badawczym,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 14-04-2014

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Gdyni Al. J. Piłsudskiego 8/12 , 81-378 Gdynia

Inne informacje: Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 660 75 20.

 

Dyrektor Generalny
Ewa Krzyżewska-Kuran

 

data: 2014-04-09 10:00:38
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 158840

Data ukazania się ogłoszenia: 21 marca 2014 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Laboratorium Specjalistycznym w Lublinie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Lublin

Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych w ramach analiz klasycznych oraz analiz instrumentalnych,
 • wykonywanie prac administracyjno-biurowych, w tym rejestracja próbek, sporządzanie sprawozdań z badań,
 • opracowywanie i dokumentowanie wyników badań,
 • wdrażanie i weryfikowanie nowych metod badawczych,
 • utrzymywanie w gotowości analitycznej powierzonej nadzorowi aparatury,
 • utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Laboratorium - pomieszczenia laboratorium chemicznego, nie wymaga wysiłku fizycznego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

-narzędzia pracy: aparatura i sprzęt analityczny,

-praca z odczynnikami chemicznymi,

-wymaga stałej koncentracji.

-pomieszczenia laboratoryjne usytuowane na parterze i w piwnicy 2-piętrowego budynku,

-brak windy,

-brak barier uniemożliwiających wejście do budynku osobom na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Nowy Świat,

-drzwi do pomieszczeń laboratoryjnych o szerokości 90 cm,

-na poziomie parteru toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach

inwalidzkich, pozostałe toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe chemiczne, rolnicze, biologiczne lub pokrewne

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze analityki laboratoryjnej w branży rolno-spożywczej

pozostałe wymagania niezbędne

 • o praktyczna znajomość technik analitycznych,
 • o praktyczna znajomość obsługi podstawowych urządzeń laboratoryjnych,
 • o dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Microsoft Office,
 • o komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025,
 • kreatywność, inicjatywa w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność,
 • doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształceniew przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 31-03-2014

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, ul. Nowy Świat 3,
20-418 Lublin

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny".

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
nr tel. 081 743 81 01.

Dyrektor Generalny
Ewa Krzyżewska-Kuran

 

data: 2014-03-21 12:00:03
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 158864
Data ukazania się ogłoszenia: 21 marca 2014 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Laboratorium Specjalistycznym w Szczecinie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin
Laboratorium Specjalistyczne w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• wykonywanie analiz fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych technikami instrumentalnymi GC, HPLC,
• opracowywanie procedur badawczych oraz wdrażanie nowych metodyk badań i ich walidacja, szacowanie niepewności pomiaru,
• utrzymywanie w gotowości analitycznej powierzonej aparatury pomiarowo-badawczej,
• wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
•  analizowanie własnych badań w celu uzyskania końcowego właściwego wyniku,
• uczestniczenie w planowaniu: walidacji metod, zapotrzebowania na aparaturę, sprzęt, odczynniki chemiczne, badania międzylaboratoryjne, szkolenia.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie laboratorium,
- nie wymaga wysiłku fizycznego,
- wymaga stałej koncentracji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia pracy: komputer, aparatura i sprzęt analityczny, praca z odczynnikami chemicznymi,
- stanowisko pracy zlokalizowane na parterze,
- istnieje podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo zapewniający dostęp do parteru budynku,
- budynek posiada windę.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
• wykształcenie: wyższe chemiczne, biologiczne lub pokrewne
• doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze wykonywania analiz fizykochemicznych technikami instrumentalnymi GC, HPLC
• pozostałe wymagania niezbędne:
• znajomość zasad działania wysokosprawnego chromatografu cieczowego i chromatografu gazowego,
• znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025,
• znajomość zasad statystyki,
• umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych.
wymagania dodatkowe
• znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym,
• kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia,
• umiejętność współpracy w zespole i komunikatywność,
• samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów,
•  umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•  życiorys i list motywacyjny
•  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
•  oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
•  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się
o zatrudnienie w służbie cywilnej
•    kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
•    kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
Inne dokumenty i oświadczenia:
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
•    kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
Termin składania dokumentów: 31-03-2014

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Inne informacje:
Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0-91 430 33 24.

                                                                          Dyrektor Generalny
                                                                         Ewa Krzyżewska-Kuran

data: 2014-03-21 11:54:14
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 157762
Data ukazania się ogłoszenia: 11-02-2014
Na stanowisko: starszy specjalista
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Status: anulowano nabór

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 157757
Data ukazania się ogłoszenia: 11-02-2014
Na stanowisko: specjalista
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Status: anulowano nabór

data: 2014-03-06 11:51:20
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 157264
Data ukazania się ogłoszenia: 23-01-2014
Na stanowisko: asystent laboratoryjny
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, Laboratorium Specjalistyczne w Kielcach
Adres urzędu: ul. Wspólna 30 , 00-930 Warszawa
Status: nabór zakończony
Wybrany kandydat: Magdalena Chabik, Chęciny
Data publikacji wyniku: 19-02-2014

data: 2014-02-19 11:17:03
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 157762

Data ukazania się ogłoszenia: 11 lutego 2014 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw zamówień publicznych w Biurze Administracji

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wybór odpowiednich procedur zakupowych,
 • przygotowywanie dokumentacji oraz przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie umów dla postępowań poniżej i powyżej progu stosowania ustawy,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań poniżej progu stosowania ustawy,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz rejestru zamówień poniżej progu stosowania ustawy,
 • uczestnictwo w komisjach przetargowych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, stres związany z obsługą klienta zewnętrznego, zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejetność argumentowania,
  • przeszkolenie z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie z zakresu zamówień publicznych uzyskane na kursach lub studiach podyplomowych,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • umiejętność negocjacji,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi programów bazodanowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 21-02-2014

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "starszy specjalista BAD". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 50.

Dyrektor Generalny
Ewa Krzyżewska-Kuran

data: 2014-02-11 07:03:47
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 157757

Data ukazania się ogłoszenia: 11 lutego 2014 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw zamówień publicznych w Biurze Administracji.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wybór odpowiednich procedur zakupowych,
 • przygotowywanie dokumentacji oraz przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie umów dla postępowań poniżej i powyżej progu stosowania ustawy,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • uczestnictwo w komisjach przetargowych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, stres związany z obsługą klienta zewnętrznego, zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do  potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejetność argumentowania,
  • przeszkolenie z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • umiejętność obsługi programów bazodanowych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie z zakresu zamówień publicznych uzyskane na kursach lub studiach podyplomowych,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 21-02-2014

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "specjalista BAD". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 50.

Dyrektor Generalny
Ewa Krzyżewska-Kuran

data: 2014-02-11 07:01:01
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 157264

Data ukazania się ogłoszenia: 23 stycznia 2014 r.

 

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko asystent laboratoryjny  
w Laboratorium Specjalistycznym w Kielcach

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach; ul. Zagnańska 91; 25-559 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań fizykochemicznych i organoleptycznych próbek artykułów rolno-spożywczych oraz opracowywanie i dokumentowanie uzyskiwanych wyników w celu oceny jakości handlowej,
 • opracowywanie procedur oraz wdrażanie nowych metodyk badań i ich walidacja, szacowanie niepewności pomiarów w celu rozszerzenia oferty analitycznej laboratorium,
 • utrzymywanie w gotowości analitycznej powierzonej nadzorowi aparatury pomiarowo-badawczej w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania analiz,
 • wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • analizowanie własnych badań w celu uzyskania końcowego właściwego wyniku,
 • uczestniczenie w planowaniu walidacji metod, zapotrzebowania na aparaturę, sprzęt i odczynniki, badań międzylaboratoryjnych oraz szkoleń w celu utrzymania ciągłości pracy laboratorium.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie laboratorium,
- nie wymaga wysiłku fizycznego,
- wymaga stałej koncentracji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia pracy: komputer, aparatura i sprzęt analityczny, praca z odczynnikami chemicznymi,
- stanowisko pracy zlokalizowane na parterze,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni 80 cm,
- istnieje podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo zapewniający dostęp do parteru budynku,
- budynek nie posiada windy.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne lub technologia żywności
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące stażu pracy na stanowisku laboranta lub pokrewnym, na którym głównym zadaniem jest wykonywanie analiz chemicznych w laboratorium akredytowanym lub laboratorium badającym żywność
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność współpracy w zespole i komunikatywność,
 • dobre opanowanie warsztatu chemii klasycznej i znajomość instrumentalnych technik analitycznych,
 • zdolność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe 3 miesięcy pracy na stanowisku laboranta lub pokrewnym, na którym głównym zadaniem jest wykonywanie analiz chemicznych w laboratorium akredytowanym lub laboratorium badającym żywność.

Termin składania dokumentów: 29-01-2014

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach; ul. Zagnańska 91;
25-559 Kielce

Inne informacje: Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione
w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy
o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 41 332 70 84.

 

data: 2014-01-23 14:42:32
autor: Jakub Bogatko

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 155738
Data ukazania się ogłoszenia: 13-11-2013
Na stanowisko: asystent laboratoryjny
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Warszawie, Laboratorium Specjalistyczne w Kielcach

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Status: nabór zakończony - bez wyboru kandydata
Uzasadnienie: Żaden z kandydatów spełniających wymagania formalne nie ukończył pozytywnie I etapu naboru, tj. nie zaliczył testu wiedzy na poziomie minimum 60%.

data: 2014-01-22 14:22:16
autor: Jakub Bogatko

Ogłoszenie nr: 155738

Data ukazania się ogłoszenia: 13 listopada 2013 r.

 

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko asystent laboratoryjny  
w Laboratorium Specjalistycznym w Kielcach

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

 

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach; ul. Zagnańska 91; 25-559 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań fizykochemicznych i organoleptycznych próbek artykułów rolno-spożywczych oraz opracowywanie i dokumentowanie uzyskiwanych wyników,
 • wykonywanie analiz HPLC,
 • opracowywanie procedur oraz wdrażanie nowych metodyk badań i ich walidacja, szacowanie niepewności pomiarów,
 • utrzymywanie w gotowości analitycznej powierzonej aparatury pomiarowo-badawczej,
 • wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • analizowanie własnych badań w celu uzyskania końcowego właściwego wyniku,
 • uczestniczenie w planowaniu walidacji metod, zapotrzebowania na aparaturę, sprzęt
  i odczynniki, badań międzylaboratoryjnych oraz szkoleń w celu utrzymania ciągłości pracy laboratorium.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie laboratorium,
- nie wymaga wysiłku fizycznego,
- wymaga stałej koncentracji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia pracy: komputer, aparatura i sprzęt analityczny, praca z odczynnikami chemicznymi,
- stanowisko pracy zlokalizowane na parterze,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni 80 cm,
- istnieje podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo zapewniający dostęp do parteru budynku,
- budynek nie posiada windy.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne lub technologia żywności
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze wykonywania badań fizykochemicznych i chromatograficznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad działania wysokosprawnego chromatografu cieczowego,
  • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005,
  • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych.

wymagania dodatkowe

 • kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność współpracy w zespole i komunikatywność,
 • dobre opanowanie warsztatu chemii instrumentalnej i znajomość klasycznych technik analitycznych,
 • samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe 12 miesięcy
  w obszarze wykonywania badań fizykochemicznych i chromatograficznych.

Termin składania dokumentów: 22-11-2013

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach; ul. Zagnańska 91;
25-559 Kielce

Inne informacje: Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione
w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy
o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 41 332 70 84.

data: 2013-11-13 07:49:42
autor: Łukasz Reszke

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 155004
Data ukazania się ogłoszenia: 10-10-2013
Na stanowisko: specjalista
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Status: nabór zakończony
Wybrany kandydat: Aneta Iwanicka, Mońki

Data publikacji wyniku: 31-10-2013

data: 2013-10-31 11:39:55
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 155004

Data ukazania się ogłoszenia: 10 października 2013 r.

 

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw kontroli wewnętrznej, skarg i wniosków w Biurze Kontroli Wewnętrznej

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli planowych w komórkach organizacyjnych GIJHARS oraz WIJHARS,
 • koordynacja zadań z zakresu rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Głównego Inspektora JHARS,
 • uczestnictwo w opracowywaniu informacji zbiorczych o wynikach kontroli wewnętrznych,
 • opracowywanie okresowych sprawozdań z zakresu skarg i wniosków,
 • uczestnictwo w opracowywaniu rocznego sprawozdania z działalności IJHARS,
 • aktualizacja procedury dotyczącej rozpatrywania skarg i wniosków.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; wyjazdy służbowe związane z realizacją zadań, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, stres związany z obsługą klienta zewnętrznego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe technologia żywności
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
  w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, w tym umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • samodzielność, inicjatywa, rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych,
 • umiejętność obsługi komputera z uwzględnieniem pakietu Office i Internetu,

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w komórce organizacyjnej ds. kontroli wewnętrznej lub audytu,
 • znajomość systemu zarządzania jakością, opartego na wymaganiach normy PN-EN-ISO 9001:2009,
 • znajomość przepisów w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, w tym ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 17-10-2013

Miejsce składania dokumentów:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "specjalista BKW". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 37

data: 2013-10-10 08:48:36
autor: Jakub Bogatko

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 153322

Data ukazania się ogłoszenia: 23-07-2013

Na stanowisko: asystent laboratoryjny

Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul.  Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Status: nabór zakończony

Data publikacji wyniku: 23-09-2013

Wybrany kandydat: Marianna Bienias, Wysoki Kościół

data: 2013-09-23 11:34:17
autor: Jakub Bogatko

Ogłoszenie nr: 153322

Data ukazania się ogłoszenia: 23 lipca 2013 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Centralnym Laboratorium w Poznaniu

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Poznań, Centralne Laboratorium, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych technikami instrumentalnymi GC, HPLC,
 • nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni (Pracownia Analiz Instrumentalnych)
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji,
- sporadyczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia pracy: komputer, aparatura i sprzęt analityczny, praca z odczynnikami chemicznymi,
- obsługa monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pracowni mieszczącej się na I piętrze budynku,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- w budynku brak windy,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne, rolnicze, biologiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 miesiące doświadczenia zawodowego
  w obszarze analityki laboratoryjnej ze szczególnym uwzględnieniem analiz instrumentalnych (GC, HPLC)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • samodzielność, inicjatywa, rzetelność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • umiejętność obsługi komputera z uwzględnieniem pakietu Office.

wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania funkcjonującego w akredytowanym laboratorium badawczym w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie we wskazanym obszarze

Inne dokumenty i oświadczenia

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 05-08-2013

Miejsce składania dokumentów: Centralne Laboratorium GIJHARS, ul. Reymonta 11/13,
60-791 Poznań.

Inne informacje: Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (061) 867-90-34

data: 2013-07-23 11:27:03
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 152809
Data ukazania się ogłoszenia: 02-07-2013
Na stanowisko: asystent laboratoryjny
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, Laboratorium Specjalistyczne  w Gdyni
Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Status: nabór zakończony
Data publikacji wyniku: 22-07-2013
Wybrany kandydat: Justyna Zarzecka, Pruszcz Gdański

data: 2013-07-22 13:03:49
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 152290
Data ukazania się ogłoszenia: 08-06-2013
Na stanowisko: asystent laboratoryjny
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul.  Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 09-07-2013
Wybrany kandydat: Aleksandra Rusak, Gdynia
2.
Data publikacji wyniku: 09-07-2013
Kolejny kandydat: Helena Samotyj-Leńczewska, Rumia

data: 2013-07-10 05:53:48
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 152809

Data ukazania się ogłoszenia: 02 lipca 2013 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Pracowni Analiz Instrumentalnych w Laboratorium Specjalistycznym w Gdyni.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Gdynia, Laboratorium Specjalistyczne w Gdyni, Al. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych technikami instrumentalnymi GC, HPLC,
 • nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni,
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji,
- sporadyczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- obsługa monitorów ekranowych poniżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pracowni mieszczącej się na I piętrze budynku,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- w budynku znajduje się winda towarowo-osobowa,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w obszarze badań fizykochemicznych technikami instrumentalnymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • samodzielność, inicjatywa, rzetelność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • umiejętność obsługi komputera w pakiecie Office.

wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania funkcjonującego w akredytowanym laboratorium badawczym,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie w obszarze badań fizykochemicznych technikami instrumentalnymi

Inne dokumenty i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność -
w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 08-07-2013

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Gdyni,
Al. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

Inne informacje: Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny PAI". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów:

I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności;

II etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 660 75 20.

 

 

data: 2013-07-09 12:54:32
autor: Jakub Bogatko

Ogłoszenie nr: 152809

Data ukazania się ogłoszenia: 02 lipca 2013 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Pracowni Analiz Instrumentalnych w Laboratorium Specjalistycznym w Gdyni.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Gdynia, Laboratorium Specjalistyczne w Gdyni, Al. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych technikami instrumentalnymi GC, HPLC,
 • nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni,
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji,
- sporadyczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- obsługa monitorów ekranowych poniżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pracowni mieszczącej się na I piętrze budynku,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- w budynku znajduje się winda towarowo-osobowa,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w obszarze badań fizykochemicznych technikami instrumentalnymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • samodzielność, inicjatywa, rzetelność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • umiejętność obsługi komputera w pakiecie Office.

wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania funkcjonującego w akredytowanym laboratorium badawczym,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie w obszarze badań fizykochemicznych technikami instrumentalnymi

Inne dokumenty i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 08-07-2013

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Gdyni,
Al. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

Inne informacje: Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny PAI". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów:
I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 660 75 20.

data: 2013-07-02 06:35:26
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 152043
Data ukazania się ogłoszenia: 30-05-2013
Na stanowisko: asystent laboratoryjny
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Status: nabór zakończony
Wybrany kandydat: Małgorzata Remus, Gdynia

Data publikacji wyniku: 26-06-2013

data: 2013-06-28 06:48:16
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 152290

Data ukazania się ogłoszenia: 8 czerwca 2013 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Pracowni Analiz Klasycznych w Laboratorium Specjalistycznym w Gdyni

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy: Gdynia, Laboratorium Specjalistyczne w Gdyni Al. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych techniką klasyczną, spektrofotometryczną, refraktometryczną i elektroforezy,
 • nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni,
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji,
- praca przy aparaturze i sprzęcie analitycznym,
- praca z odczynnikami chemicznymi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- obsługa monitorów ekranowych poniżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pracowni mieszczącej się na II piętrze budynku,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- w budynku znajduje się winda towarowo-osobowa,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w obszarze badań fizykochemicznych zróżnicowanymi technikami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • samodzielność, inicjatywa, rzetelność, umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • umiejętność obsługi komputera w pakiecie Office.

wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania funkcjonującego w akredytowanym laboratorium badawczym,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie w obszarze badań fizykochemicznych zróżnicowanymi technikami

Inne dokumenty i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 14-06-2013

Miejsce składania dokumentów:

Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Gdyni
Al. J. Piłsudskiego 8/12
81-378 Gdynia

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny PAK". Imiona
i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 660 75 20.

data: 2013-06-07 13:00:20
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 152043

Data ukazania się ogłoszenia: 30 maja 2013 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Pracowni Analiz Klasycznych w Laboratorium Specjalistycznym w Gdyni.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy: Gdynia, Laboratorium Specjalistyczne w Gdyni Al. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych techniką klasyczną, spektrofotometryczną, refraktometryczną i elektroforezy,
 • nadzorowanie wyposażenia badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników badań,
 • wdrażanie i weryfikacja metodyk badawczych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie laboratorium w specjalistycznej pracowni,
- praca wymaga sprawności ruchowej,
- praca m.in. w pozycji stojącej,
- praca wymaga stałej koncentracji,
- praca przy aparaturze i sprzęcie analitycznym,
- praca z odczynnikami chemicznymi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- obsługa monitorów ekranowych poniżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pracowni mieszczącej się na II piętrze budynku,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni - 90 cm,
- w budynku znajduje się winda towarowo-osobowa,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w obszarze badań fizykochemicznych zróżnicowanymi technikami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • samodzielność, inicjatywa, rzetelność, umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • umiejętność obsługi komputera w pakiecie Office.

wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu budowy, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania funkcjonującego w akredytowanym laboratorium badawczym,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • znajomość techniki PCR,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie w obszarze badań fizykochemicznych zróżnicowanymi technikami

Inne dokumenty i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 10-06-2013

Miejsce składania dokumentów:

Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Gdyni
Al. J. Piłsudskiego 8/12
81-378 Gdynia

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 660 75 20.

 

data: 2013-05-29 10:29:38
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 151331
Data ukazania się ogłoszenia: 27-04-2013
Na stanowisko: inspektor
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Status: nabór zakończony
Wybrany kandydat: Andrzej Sikorski, Warszawa

Data publikacji wyniku: 28-05-2013

data: 2013-05-28 09:51:46
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 150804

Data ukazania się ogłoszenia: 09-04-2013

Na stanowisko: główny specjalista

Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Status: nabór zakończony

Wybrany kandydat: Emilia Sałacka-Mańka, Łomianki

Data publikacji wyniku: 14-05-2013

data: 2013-05-14 08:01:42
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 151331

Data ukazania się ogłoszenia: 27 kwietnia 2013 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Biurze Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji do audytów, przeprowadzanie audytów oraz opracowywanie wniosków pokontrolnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych będących w kompetencji Wydziału Rolnictwa Ekologicznego oraz opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Głównego Inspektora JHARS w pierwszej instancji lub wydawanych na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na zastosowanie przewidzianych prawem odstępstw od zasad produkcji ekologicznej,
 • opracowywanie sprawozdań z działalności IJHARS wynikających z zakresu kompetencji Wydziału Rolnictwa Ekologicznego,
 • udział w naradach, konferencjach i grupach roboczych w Polsce oraz zagranicą w celu reprezentowania Biura i GIJHARS,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z zakresu kompetencji Wydziału.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; wyjazdy służbowe związane z realizacją zadań, reprezentacja urzędu podczas szkoleń i konferencji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • użytkowanie sprzętu biurowego,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
 • GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

wykształcenie: średnie oraz ukończony co najmniej 6 semestr studiów w zakresie prawa

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego, rozumianego jako praktyka w zakresie wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie studiów z zakresu nauk prawnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność pisemnego komunikowania się,
 • umiejętność wysławiania się,
 • umiejętność analizy,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rolnictwie ekologicznym,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i Internetu,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe:

 • znajomość wspólnotowych regulacji prawnych w zakresie rolnictwa ekologicznego,
 • znajomość przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i KPA,
 • inicjatywa i kreatywność, zwracanie uwagi na szczegóły,
 • umiejętność przygotowywania prezentacji oraz prowadzenia wystąpień publicznych na konferencjach, naradach szkoleniowych lub w innych okolicznościach mających związek z realizacją zadań,
 • znajomość systemu zarządzania jakością, opartego na wymaganiach normy ISO 9001:2008,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie co najmniej 6 semestru studiów w zakresie prawa oraz odbycie praktyki w zakresie wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie studiów

Inne dokumenty i oświadczenia:

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 07-05-2013

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "inspektor BRE". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 05

Dyrektor Generalny
Ewa Krzyżewska-Kuran

data: 2013-04-26 13:03:19
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 150804
Data ukazania się ogłoszenia:  9 kwietnia 2013 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista ds. szkoleń i rozwoju w Biurze Kadr i Szkoleń
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i rozwojem zawodowym pracowników GIJHARS (przygotowywanie planów szkoleń, monitorowanie realizacji szkoleń, sprawozdawczość). 
Przygotowywanie pod względem technicznym i organizacyjnym seminariów i szkoleń dla pracowników GIJHARS i IJHARS oraz przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników GIJHARS w zakresie kompetencji Biura Kadr i Szkoleń (np. z zakresu spraw kadrowych, komunikacji, umiejętności interpersonalnych, zarządzania zmianą, czasem, projektami).
Przygotowywanie oraz aktualizacja procedur i instrukcji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
Prowadzenie spraw związanych z indywidualnymi programami rozwoju pracowników.
Koordynacja procesu pierwszej oceny w służbie cywilnej, w tym organizacja szkoleń w ramach służby przygotowawczej.
Prowadzenie spraw związanych z praktykami, stażami i wolontariatem w GIJHARS.
Prowadzenie biblioteki GIJHARS.
Prowadzenie spraw w  języku angielskim, w ramach potrzeb, w Biurze Kadr i Szkoleń.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; wyjazdy służbowe związane z realizacją zadań, reprezentacja urzędu podczas szkoleń i konferencji, wystąpienia publiczne, stres związany z realizacją zadań.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- użytkowanie sprzętu biurowego,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,

- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: 5 lat w obszarze szkoleń lub zarządzania zasobami ludzkimi
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zgodnie z zakresem zadań na stanowisku,
znajomość metod, narzędzi szkoleniowych,
umiejętności trenerskie i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
doskonała znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz programów bazodanowych,
zdolności organizacyjne,
umiejętności analityczne,
umiejętność negocjowania,
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
umiejętność redagowania tekstów,
bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
samodzielność i rzetelność.
wymagania dodatkowe:


doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w obszarze zgodnym z zakresem zadań,
-     znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
kopie dokumentów potwierdzających umiejętności trenerskie i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
Inne dokumenty i oświadczenia
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
Termin składania dokumentów: 18-04-2013
Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Inne informacje:
Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "główny specjalista BKS". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.
Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 57


Dyrektor Generalny

Ewa Krzyżewska-Kuran

data: 2013-04-09 07:43:53
autor: Łukasz Reszke

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 149994

Data ukazania się ogłoszenia: 02-03-2013

Na stanowisko: starszy inspektor

Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Status: nabór zakończony

Wybrany kandydat: Agata Kleyny, Warszawa

Data publikacji wyniku: 08-04-2013

data: 2013-04-08 12:55:18
autor: Jakub Bogatko

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 149750

Data ukazania się ogłoszenia: 21-02-2013
Na stanowisko: asystent laboratoryjny
Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie, Laboratorium Specjalistyczne w Kielcach
Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Status: nabór zakończony
Wybrany kandydat: Dorota Orczyk, Kielce

Data publikacji wyniku: 25-03-2013

data: 2013-03-25 11:06:42
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 149994

Data ukazania się ogłoszenia: 02 marca 2013 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji do audytów, przeprowadzanie audytów oraz opracowywanie wniosków pokontrolnych,
 • rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na zastosowanie przewidzianych prawem odstępstw od zasad produkcji ekologicznej,
 • opracowywanie sprawozdań z działalności IJHARS wynikających z zakresu kompetencji Wydziału Rolnictwa Ekologicznego,
 • dokonywanie analizy danych przekazywanych przez upoważnione jednostki certyfikujące, a także na ich podstawie sporządzanie opracowań, sprawozdań i raportów z działalności tych jednostek,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych będących w kompetencji Wydziału Rolnictwa Ekologicznego oraz opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Głównego Inspektora JHARS w pierwszej instancji lub wydawanych na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • udział w naradach, konferencjach i grupach roboczych w Polsce oraz zagranicą w celu reprezentowania Biura i GIJHARS,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z zakresu kompetencji Wydziału.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; wyjazdy służbowe związane z realizacją zadań, reprezentacja urzędu podczas szkoleń i konferencji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe technologia żywności lub rolnictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność pisemnego i ustnego komunikowania się,
  • umiejętność analizy,
  • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
  • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i Internetu,
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych w zakresie rolnictwa ekologicznego,
 • znajomość przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i KPA,
 • inicjatywa i kreatywność, zwracanie uwagi na szczegóły,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność przygotowywania prezentacji oraz prowadzenia wystąpień publicznych na konferencjach, naradach szkoleniowych lub w innych okolicznościach mających związek z realizacją zadań,
 • znajomość systemu zarządzania jakością, opartego na wymaganiach normy ISO 9001:2008,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 07-03-2013

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "starszy inspektor BRE". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 05

Dyrektor Generalny
Ewa Krzyżewska-Kuran

 

data: 2013-03-02 11:58:57
autor: Agnieszka Jedynak

27.02.2013 r.

Informacja o wyniku naboru

Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Stanowisko: asystent laboratoryjny w Laboratorium Specjalistycznym w Lublinie

Ogłoszenie nr : 148899

Status naboru: nabór zakończony

Wybrany kandydat: Anna Szyrma, Lublin

data: 2013-02-28 07:12:35
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 149750  

Data ukazania się ogłoszenia: 21 lutego 2013 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Laboratorium Specjalistycznym w Kielcach

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1, liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Kielce, Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach, ul. Zagnańska 91, 25-559 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań laboratoryjnych w próbkach żywności,
 • nadzorowanie wyposażenia pomiarowo-badawczego,
 • wdrażanie nowych metodyk badawczych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie laboratorium,
- nie wymaga wysiłku fizycznego,
- wymaga stałej koncentracji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia pracy: komputer, aparatura i sprzęt analityczny, praca z odczynnikami chemicznymi,
- stanowisko pracy zlokalizowane na parterze,
- szerokość drzwi w pomieszczeniach pracowni 80 cm,
- istnieje podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo zapewniający dostęp do parteru budynku,
- budynek nie posiada windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe biologiczne, chemiczne lub technologia żywności
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w laboratorium posiadającym akredytację PCA
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera w pakiecie Office,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.

wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad funkcjonowania systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025,
 • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w laboratorium posiadającym akredytację PCA.

Inne dokumenty i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 28-02-2013

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach, ul. Zagnańska 91, 25-559 Kielce

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny".

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata.
Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 41 332 70 84.

 

Dyrektor Generalny
Ewa Krzyżewska-Kuran

data: 2013-02-21 09:32:41
autor: Agnieszka Jedynak

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 148936

Data ukazania się ogłoszenia: 19-01-2013

Na stanowisko: starszy inspektor

Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Adres urzędu: ul. Wspólna 30  00-930 Warszawa

Status: nabór zakończony

Wybrany kandydat: Kinga Salach, Warszawa

Data publikacji wyniku: 14-02-2013

data: 2013-02-15 06:35:26
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 148936

Data ukazania się ogłoszenia: 19 stycznia 2013 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw kontroli upoważnionych jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym w Wydziale Rolnictwa Ekologicznego w Biurze Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji do audytów, przeprowadzanie audytów oraz opracowywanie wniosków pokontrolnych,
 • wykonywanie zadań związanych z egzaminami na inspektorów rolnictwa ekologicznego,
 • analizowanie, pod kątem merytorycznym, danych dotyczących producentów w rolnictwie ekologicznym zawartych w bazie danych,
 • dokonywanie analizy danych przekazywanych przez upoważnione jednostki certyfikujące, a także na ich podstawie sporządzanie opracowań, sprawozdań i raportów z działalności tych jednostek,
 • przygotowywanie dokumentacji, koordynowanie kontroli sprawdzających przeprowadzanych przez WIJHARS u producentów w rolnictwie ekologicznym oraz opracowywanie informacji zbiorczych o wynikach kontroli sprawdzających,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych będących w kompetencji Wydziału Rolnictwa Ekologicznego oraz opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Głównego Inspektora JHARS w pierwszej instancji lub wydawanych na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • udział w naradach, konferencjach i grupach roboczych w Polsce oraz zagranicą w celu reprezentowania Biura i GIJHARS,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z zakresu kompetencji Wydziału.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne związane z realizacją zadań, reprezentacja urzędu podczas szkoleń i konferencji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- użytkowanie sprzętu biurowego,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,

- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe technologia żywności lub rolnictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych w zakresie rolnictwa ekologicznego,
 • znajomość przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i KPA,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność stosowania prawa pracy w praktyce,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i Internetu,

wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu zarządzania jakością, opartego na wymaganiach normy ISO 9001:2008,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 25-01-2013

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "starszy inspektor BRE".

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 05

Dyrektor Generalny
Ewa Krzyżewska-Kuran

data: 2013-01-18 14:08:42
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 148899

Data ukazania się ogłoszenia: 18 stycznia 2013 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: asystent laboratoryjny w Laboratorium Specjalistycznym w Lublinie. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie ul. Wspólna 30,  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Lublin, Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem metod chromatografii cieczowej i gazowej,
 • opracowywanie i dokumentowanie wyników badań,
 • wdrażanie i weryfikowanie nowych metod badawczych,
 • utrzymywanie w gotowości analitycznej powierzonej nadzorowi aparatury,
 • utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca w siedzibie Laboratorium - pomieszczenia laboratorium chemicznego, nie wymaga wysiłku fizycznego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

-narzędzia pracy: aparatura i sprzęt analityczny,

-praca z odczynnikami chemicznymi,

-wymaga stałej koncentracji,

-pomieszczenia laboratoryjne usytuowane na parterze i w piwnicy 2-piętrowego budynku,

-brak windy,

-brak barier uniemożliwiających wejście do budynku osobom na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Nowy Świat,

-drzwi do pomieszczeń laboratoryjnych o szerokości 90 cm,

-na poziomie parteru toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, pozostałe toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe chemiczne, rolnicze lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze analityki laboratoryjnej w branży rolno-spożywczej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • praktyczna znajomość technik instrumentalnych w szczególności metod chromatografii cieczowej i gazowej,
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Microsoft Office,
 • komunikatywność,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025,
 • kreatywność, inicjatywa w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność,
 • doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
  o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 28-01-2013

Miejsce składania dokumentów: Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku

"asystent laboratoryjny".

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 081 743 81 01

 

Dyrektor Generalny
Ewa Krzyżewska-Kuran

data: 2013-01-18 07:07:33
autor: Agnieszka Jedynak

18.12.2012 r.

Informacja o wyniku naboru

Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Stanowisko: starszy specjalista w Biurze Kontroli Jakości Handlowej - zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie nr : 147352

Status naboru: nabór zakończony

Wybrany kandydat: Anna Wojtkowiak, Sochaczew

data: 2012-12-18 11:30:53
autor: Agnieszka Jedynak

10.12.2012 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr 147352 o naborze na stanowisko starszego specjalisty (na zastępstwo) w Biurze Kontroli Jakości:

 1. Sylwia Kostrzewa, Ostrówek
 2. Aleksandra Gutowska, Komorowo
 3. Andrzej Wróblewski, Ciechanów
 4. Renata Mamińska, Piaseczno
 5. Anna Wojtkowiak, Sochaczew
 6. Olga Kowalska, Warszawa
 7. Paweł Grącki, Warszawa

 

Dyrektor Generalny

Ewa Krzyżewska-Kuran

data: 2012-12-10 08:31:20
autor: Agnieszka Jedynak

Ogłoszenie nr: 147352

Data ukazania się ogłoszenia: 13 listopada 2012 r.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Biurze Kontroli Jakości Handlowej - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie,  ul.Wspólna30, 00-930Warszawa
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań związanych z kontrolą jakości handlowej mleka i jego przetworów oraz olejów i tłuszczów roślinnych.
 • Opracowywanie Programów kontroli, Informacji zbiorczych o wynikach kontroli oraz instrukcji dla WIJHARS dotyczących mleka i jego przetworów oraz olejów i tłuszczów roślinnych.
 • Przygotowywanie propozycji tematów kontroli do Rocznego ramowego planu kontroli, przygotowywanie Wytycznych kwartalnych do planów kontroli w zakresie w/w branż.
 • Prowadzenie spraw bieżących w w/w branżach, w tym opiniowanie aktów prawnych w zakresie prowadzonych spraw.
 • Monitorowanie zakresu współpracy IJHARS z innymi inspekcjami i instytucjami.
 • Przygotowywanie pod względem merytorycznym szkoleń w zakresie jakości handlowej w/w grup artykułów rolno-spożywczych.
 • Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez przełożonego w ramach zadań Biura.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w biurze i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi GIJHARS i WIJHARS.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- użytkowanie sprzętu biurowego,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

- GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,

- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe profilowe: technologia żywności i pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w branżach produkcji spożywczej, ze szczególnym uwzględnieniem branż: mleczarskiej i tłuszczowej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Umiejętność analizy i interpretacji przepisów.
  • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
  • Obsługa programów komputerowych w zakresie MS Office.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość podstawowych zagadnień związanych z prawodawstwem UE.
 • Znajomość funkcjonowania polskiej administracji publicznej.
 • Znajomość systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 23.11.2012 r.

Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje:

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "starszy specjalista BKJ". Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie merytorycznej ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia. Osoby, których oferty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą powiadamiane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne stanowi informację publiczną i będzie udostępniona na tablicy informacyjnej w siedzibie GIJHARS oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.

Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022 623 29 13.

Dyrektor Generalny
Ewa Krzyżewska-Kuran

 

data: 2012-11-13 08:08:30
autor: Agnieszka Jedynak

10.09.2012 r.

Informacja o wyniku naboru

Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Stanowisko: starszy specjalista w Biurze Kontroli Jakości Handlowej

Ogłoszenie nr 145235

Status naboru: nabór zakończony

Wybrany kandydat: Katarzyna Kijas, Warszawa

 

10.09.2012 r.

Informacja o wyniku naboru

Nazwa urzędu: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Stanowisko: specjalista w Biurze Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych

Ogłoszenie nr 144877

Status naboru: nabór zakończony

Wybrany kandydat: Anna Ostasiewicz, Warszawa

 

 

data: 2012-09-10 13:17:43
autor: Agnieszka Jedynak
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-31 10:52:24      Autor:Agnieszka Jedynak