Strona główna > Aktualności

Nowe wymagania dotyczące unijnej skali klasyfikacji tusz bydła zgodnie z rozporządzeniem 1308/2013

 

2014-02-25 08:00:19

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2014 r. stosuje się rozporządzenie 1308/2013, w którym określono nowe wymagania dotyczące unijnej skali klasyfikacji tusz bydła, w porównaniu z obowiązującymi dotychczas wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu 1234/2007.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. klasyfikacji w systemie EUROP podlegają następujące kategorie tusz wołowych:
– Z: tusze zwierząt w wieku od 8 miesięcy do poniżej 12 miesięcy;
– A: tusze niekastrowanych samców w wieku od 12 miesięcy do poniżej 24 miesięcy;
– B: tusze niekastrowanych samców w wieku od 24 miesięcy;
– C: tusze kastrowanych samców w wieku od 12 miesięcy;
– D: tusze samic, które się cieliły;
– E: tusze innych samic w wieku od 12 miesięcy.

Pragniemy poinformować również, że w dniu 19 lutego 2014 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 148/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/2008 w odniesieniu do kategorii i klasy do celów rejestrowania cen rynkowych w sektorze wołowiny oraz w odniesieniu do cen rynkowych tusz wieprzowych.
W/w zmiana dotyczy, m. in. klas uformowania i klas okrywy tłuszczowej podlegających rejestrowaniu cen rynkowych na podstawie unijnej skali klasyfikacji tusz.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. L 347z 20.12.2013, str. 671—854, z późn. zm.).

Wróć