Strona główna > IJHARS > Laboratoria

Laboratoria

 

BAZA LABORATORYJNA

IJHARS wykonuje badania w 5 laboratoriach Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych: w Centralnym Laboratorium w Poznaniu oraz w 4 Laboratoriach Specjalistycznych (w Kielcach, Lublinie, Białymstoku, Gdyni).

Laboratoria Inspekcji, spełniają wymagania stawiane przez Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. Laboratoria te dysponują odpowiednim potencjałem analitycznym i szerokim zakresem wykonywanych badań, co umożliwia realizację zadań wynikających z szeregu ustaw i przepisów wykonawczych.

Laboratoria posiadają potwierdzone kompetencje poprzez akredytację zgodną z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Przeprowadzane analizy laboratoryjne weryfikowane są poprzez udział w badaniach międzylaboratoryjnych, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

POLITYKA JAKOŚCI

Podstawowym zadaniem Laboratorium Specjalistycznego/Centralnego GIJHARS jest wykonywanie badań artykułów rolno – spożywczych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzania prawidłowej kontroli i oceny jakości handlowej oraz świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie badania żywności na poziomie spełniającym wymagania i oczekiwania naszych Klientów.

Cel ten osiągamy przez:
udokumentowany, wdrożony i utrzymywany system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO / IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” + Ap1:2007 + AC:2007. Dzięki utrzymywaniu i ciągłemu doskonaleniu systemu zarządzania zapewniamy wiarygodność, bezstronność i konkurencyjność usług badawczych. Potwierdzamy, że laboratorium jest kompetentne i zdolne do uzyskiwania rzetelnych wyników.

Naszą politykę realizujemy poprzez:

 • zapewnienie właściwego poziomu badań w zakresie urzędowej kontroli i oceny artykułów rolno- spożywczych w pełni spełniającego wymagania Klientów,
 • przestrzeganie wymagań ustawowych i przepisów prawnych,
 • spełnianie wymagań Klienta tak, aby wyniki badań były odpowiednie dla zadania zleconego przez Klienta oraz terminową realizację zleceń metodami ustalonymi z Klientem,
 • przestrzeganie zasad poufności badań,
 • zagwarantowanie rzetelności wyników badań poprzez stosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia i wzorców oraz zabezpieczenie odpowiednich warunków środowiska i pomieszczeń,
 • zagwarantowanie prawidłowej jakości wyników badań poprzez uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych,
 • zatrudnianie odpowiednio wykształconego, kompetentnego personelu, ustawicznie podnoszącego swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe,
 • stosowanie aktualnych metodyk badań, opracowywanie i wdrażanie nowych metod i technik badawczych,
 • stosowanie do badań nowoczesnej aparatury pomiarowo-badawczej, zapewniającej spójność pomiarową z wzorcami jednostek miar,
 • stosowanie metod pracy gwarantujących niezawodność i prawidłowe działanie wyposażenia pomiarowo - badawczego,
 • badanie informacji zwrotnych od Klientów,
 • utrzymywanie integralności systemu zarządzania podczas planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania,
 • niezależność kierownictwa i personelu od handlowych i finansowych nacisków wewnętrznych i zewnętrznych,
 • przestrzeganie dyspozycji zawartych w Księdze Jakości, procedurach systemu zarządzania, gwarantujących wykonanie badań w sposób rzetelny, bezstronny, niezależny i wiarygodny,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania w oparciu o systematyczną współpracę z jednostką akredytującą - Polskim Centrum Akredytacji.
 • zapewnienie skutecznej komunikacji.

CERTYFIKATY AKREDYTACYJNE:

Laboratorium w Poznaniu

Laboratorium w Białymstoku 

Laboratorium w Gdynii 

Laboratorium w Kielcach 

Laboratorium w Lublinie 

Laboratoria Inspekcji przeprowadzają badania cech artykułu rolno-spożywczego, które dotyczą jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania.

DEKLARACJA KIEROWNICTWA
GŁÓWNEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ
ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH

W celu utrzymania skutecznie funkcjonującego systemu zarządzania w Laboratorium Specjalistycznym/Centralnym GIJHARS zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 + AC:2007, deklaruję :

 • zaangażowanie w utrzymywanie systemu zarządzania oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności,
 • zapewnienie właściwych procesów komunikacyjnych w Laboratorium oraz zapewnienie skuteczności przepływu informacji w odniesieniu do celów systemu zarządzania, dotyczących jakości,
 • systematyczną ocenę funkcjonowania systemu zarządzania podczas przeprowadzania przeglądów zarządzania,
 • zaangażowanie i gotowość wypełniania wszelkich zobowiązań wynikających z wymogów akredytacji,
 • posiadanie przez Kierownictwo laboratorium uprawnień i zasobów niezbędnych do realizacji swoich obowiązków, a przede wszystkim do wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania, do identyfikacji przypadków odstępstw od zasad systemu zarządzania lub procedur wykonywania badań, oraz do inicjowania działań zapobiegających lub minimalizujących takie odstępstwa,
 • analizowanie wszelkich uwag klientów laboratorium w celu doskonalenia skuteczności systemu zarządzania,
 • zapewnienie środków niezbędnych do szkolenia personelu oraz unowocześniania aparatury badawczej,
 • zapewnienie środków na realizację dobrej i profesjonalnej praktyki laboratoryjnej oraz profesjonalną jakość badań,
 • niezależność wynagrodzenia personelu wykonującego prace badawcze od liczby wykonywanych badań i uzyskanych wyników.

Personel zatrudniony w Laboratorium zna, rozumie i realizuje z pełnym zaangażowaniem politykę jakości w codziennej pracy, przez co umacnia zaufanie Klientów do wykonywanych przez nas usług oraz jest w pełni świadomy istoty i ważności swoich działań i tego w jaki sposób przyczynia się do osiągania celów systemu zarządzania.
Za Politykę Jakości odpowiedzialny jest Główny Inspektor JHARS.
Za realizację Polityki Jakości odpowiada Kierownik Laboratorium.
Odstępstwa od udokumentowanej Polityki Jakości są dopuszczalne po uzyskaniu zgody Głównego Inspektora JHARS.
Zapewniam, że integralność systemu zarządzania jest utrzymywana podczas planowania i wdrażania zmian.

data: 2012-01-04 07:46:43
autor: Łukasz Reszke