Strona główna > Rolnictwo ekologiczne > Zgłoszenie działalności

Zgłoszenie działalności

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia Rady(WE) nr 834/2007, każdy podmiot gospodarczy, który produkuje, przygotowuje, przechowuje lub przywozi z kraju trzeciego produkty w rozumieniu art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia, lub który takie produkty wprowadza na rynek, przed wprowadzeniem na rynek jakiegokolwiek produktu jako produktu ekologicznego lub wyprodukowanego w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne:

  1. zgłasza tę działalność właściwym organom państwa członkowskiego, w którym działalność ta jest wykonywana;
  2. przekazuje zgodę na objęcie jego działań systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116 poz. 975, ze zm.), zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 834/2007, przyjmują podmioty upoważnione do działania w rolnictwie ekologicznym jako jednostki certyfikujące, zwane dalej „jednostkami certyfikującymi”. 

Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego dokonuje się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (art. 4 ust. 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym).

Zamieszczony poniżej formularz zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego przeznaczony jest zarówno dla producentów podejmujących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego i przekazujących zgodę na objęcie ich działań systemem kontroli, jak również służy do zgłaszania zmian informacji podanych we wcześniejszym zgłoszeniu.
Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rolnictwie ekologicznym, jednostka certyfikująca, w zakresie swojej właściwości określonej w ust. 1 może wystąpić o uzupełnienie lub wyjaśnienie, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych w zgłoszeniu podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.

Lista załączników

Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego-Wydanie 6 z dnia 24.01.2012 r.

(wersja w pliku PDF - do wypełnienia po wydruku).

Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego

(wersja w pliku MS Excel- do wypełnienia na komputerze).

data: 2012-01-20 14:28:10
autor: Jakub Bogatko