Strona główna > Rolnictwo ekologiczne > Udostępnianie informacji o producentach

Udostępnianie informacji o producentach

 

Udostępnianie wykazu producentów w rolnictwie ekologicznym

Uprzejmie informujemy, że wykaz producentów ekologicznych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. jest już udostępniany zainteresowanym podmiotom.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 975, ze zm.) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych udostępnia na wniosek zainteresowanego podmiotu dane i informacje dotyczące produkcji ekologicznej i producentów ekologicznych.

 W celu uzyskania informacji o producentach prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego, należy złożyć wniosek do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych na Formularzu udostępnienia informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym. Główny Inspektor JHARS udziela podmiotom zainteresowanym informacji na temat producentów w rolnictwie ekologicznym w zakresie:

  • imienia, nazwiska/nazwy, adresu, powierzchni upraw oraz wielkości produkcji ekologicznej – w przypadku producentów rolnych
  • imienia, nazwiska/nazwy, adresu  oraz branży działalności – w przypadku przetwórni ekologicznych
  • imienia, nazwiska/nazwy, adresu  oraz branży działalności – w przypadku pozostałych producentów ekologicznych

Informacja o producentach ekologicznych i produkcji ekologicznej jest przekazywana w postaci wykazu w wersji elektronicznej w pliku Excel / plikach Excel (liczba plików zależy od zakresu informacji podanych w formularzu) na adres e-mail podmiotu zainteresowanego.

Formularz udostepniania informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym każda z jednostek certyfikujących, upoważnionych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do działania w zakresie rolnictwa ekologicznego, ogłasza oraz udostępnia na wniosek zainteresowanego podmiotu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wykaz producentów ekologicznych, objętych kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, prowadzoną przez daną jednostkę certyfikującą

Rejestr jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym  został zamieszczony na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

data: 2012-06-06 12:55:46
autor: Agnieszka Jedynak